ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 14.10.2022

23-09-2022

Κατάλογος εγγράφων που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας:

 1 – Πρόσκληση γενικής συνέλευσης  λήψη αρχείου

 2 – Ανακοίνωση μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου λήψη αρχείου

 3 – Έντυπο επιστολικής ψήφου λήψη αρχείου

 4 – Έντυπο διορισμού εκπροσώπου/αντιπροσώπου λήψη αρχείου

 5 – Δήλωση συμμετοχής- Εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην ΕΓΣ από απόσταση λήψη αρχείου

 6 – Σχέδιο αποφάσεων λήψη αρχείου

 7 – Άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων λήψη αρχείου

 8 – Καταστατικό με προτεινόμενες τροποποιήσεις εμφανείς λήψη αρχείου