Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα

Η εταιρική φιλοσοφία της Παπουτσάνης εστιάζει στο σεβασμό προς τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο, φροντίζει να συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για τους περιβαλλοντικούς όρους που σχετίζονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της και την κατανάλωση ενέργειας.

 

Προωθούμε την αειφορία χρησιμοποιώντας έλαια με πιστοποίηση RSPO στα προϊόντα μας ή στα προϊόντα που κατασκευάζουμε για τρίτους:

  • Μέλος του Διεθνούς Προγράμματος GreenPalm που υποστηρίζει την αειφορία του Φοινικελαίου.
  • Μέλος του Διεθνούς RSPO  Προγράμματος Αειφορίας για το Φοινικέλαιο. Πιστοποίηση με το πρότυπο RSPO.

 

 

 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας βασίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές:

  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

Η λειτουργία της συμμορφώνεται πλήρως με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ τηρούνται πάντα τα όρια εκπομπών της περιβαλλοντικής άδειας.

  • Υπεύθυνη λειτουργία

Κατέχει πλήρη γνώση των επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλλον και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίησή τους, καθώς και τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων.

  • Συνεργασία με πιστοποιημένους εργολάβους

Οι συνεργάτες της εταιρίας σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση) διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες και ακολουθούν ορθές πρακτικές διαχείρισης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

  • Συνεχής βελτίωση

Στόχος της εταιρίας είναι να βελτιώνει διαρκώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και να μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της.

  • Διαφάνεια

Συμμετέχει σε έναν ανοιχτό διάλογο για περιβαλλοντικά ζητήματα με όλους τους εταίρους της, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές κοινότητες και την ευρύτερη κοινωνία.

  • Εκπαίδευση

Το προσωπικό της εταιρίας ενημερώνεται και συμμετέχει ενεργά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς οι στόχοι της εταιρίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων της.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, η εταιρία Παπουτσάνης ακολουθεί πρότυπες διαδικασίες παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, η χρήση φυσικού αερίου και η υψηλή τεχνολογία στην παραγωγή ατμού, ενώ εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη κάθε είδους ρύπανσης.  

Επίσης, συνεργάζεται με πιστοποιημένες εταιρίες επεξεργασίας αποβλήτων και λειτουργεί συντονισμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της. Επενδύει συστηματικά στην τεχνολογία για την ανάπτυξη προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας στα τελικά προϊόντα.