ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.07.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

16-07-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 16.07.2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»


Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 16.07.2019 η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο Βαθύ του Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία παρέστησαν ή/και εκπροσωπήθηκαν/ αντιπροσωπεύθηκαν δεκαέξι (16) μέτοχοι εκπροσωπούντες 20.022.635 μετοχές επί συνόλου 25.118.410 μετοχών, ήτοι 79,71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση 2018 μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών της χρήσης αυτής.

Εξελέγη παμψηφεί η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, για να διεξάγει τον έλεγχο της χρήσης 2019, συμπεριλαμβανομένων της επισκόπησης οικονομικών καταστάσεων εξαμήνου και του φορολογικού πιστοποιητικού, με συνολική αμοιβή €30.000 πλέον ΦΠΑ.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας άρθρων 110 επ. του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε παμψηφεί σύμφωνα με τα άρθρα 24 κ.ν. 2190/1920 και 109 ν. 4548/2018 η καταβολή αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 και κατά τη χρήση 2019 μέχρι την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης και η προκαταβολή αμοιβών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη χρήση 2019 από την ημερομηνία της τακτικής γενικής συνέλευσης έως την ημερομηνία της επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης το 2020. 

Χορηγήθηκε παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.

Εγκρίθηκε παμψηφεί η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που κατήρτισε η Εταιρεία στο τέλος του 2018 με τον κύριο Μιχάλη Παναγή, προκειμένου ο τελευταίος να αναλάβει το 2019 καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας.