ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.05.2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

18-05-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 18.05.2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 18.05.2023, ώρα 11:00 π.μ., η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων 2 και Καϊάφα, στη Νέα Κηφισιά του Δήμου Κηφισιάς, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν ή/και άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους πριν από την τακτική συνέλευση με επιστολική ψήφο,  είκοσι δύο (22) μέτοχοι εκπροσωπούντες 21.925.272 μετοχές επί συνόλου 27.098.594 μετοχών, ήτοι 81,26% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018, οι 117.172 ίδιες μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 27.098.594 μετοχών δεν υπολογίστηκαν για τους σκοπούς της απαρτίας και της πλειοψηφίας.

Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία δημοσιεύθηκε όπως ο Νόμος ορίζει:

1.    Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2022, μαζί με την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών.

2.    Εγκρίθηκε παμψηφεί η διάθεση των αποτελεσμάτων του οικονομικού έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) ως ακολούθως:

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

1.081.599,81€

ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

0,02 €

 

 

541.971,37 €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

539.628,44€

0,02 €

 

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 22η.05.2023, ενώ ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος η 23η.05.2023. Η πληρωμή του μερίσματος θα ξεκινήσει την 26η.05.2023 μέσω της «Alpha Τράπεζα Α.Ε.».

3.    Εγκρίθηκε παμψηφεί η συνολική διαχείριση της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και η απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018, για το οικονομικό έτος 2022.

4.    Εγκρίθηκε παμψηφεί η έκθεση αποδοχών για το οικονομικό έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

5.     Εξελέγη παμψηφεί η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORNTON AE Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβουλών Επιχειρήσεων», με αρ. ΓΕΜΗ 121548701000 και αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 127, για να διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας του οικονομικού έτους 2023 με συνολική αμοιβή έως €42.000,00 πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εξαμήνου, τον φορολογικό έλεγχο για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού κατ’ άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον έλεγχο της έκθεσης αποδοχών οικονομικού έτους 2023 και τον έλεγχο αρχείου xhtml με την κατάλληλη σήμανση.

6.    Εγκρίθηκε παμψηφεί το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρεία, βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία 24 μηνών, ήτοι από 18.05.2023 μέχρι 18.05.2025, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών ποσοστού μέχρι 5% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το οποίο ποσοστό κατά την 18.05.2023 αντιστοιχεί σε 1.354.929 μετοχές. Η ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της Εταιρείας θα είναι τέσσερα ευρώ (4€) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή αγοράς αυτών ένα ευρώ (1,00 €) ανά μετοχή, ενώ οι ίδιες μετοχές που θα αποκτηθούν θα δύνανται να διατεθούν με κάθε επιτρεπτό από το νόμο τρόπο.

 

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η δέσμευση ποσού 902.520€ από τα αποτελέσματα εις νέον, τα οποία την 31η.12.2022 ανέρχονταν στο ποσό των 8.403.430€, σε ειδικό λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 5 της προκήρυξης καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016. Το ποσό αυτό των €902.520 δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση επτά ετών.

 

8. Χορηγήθηκε παμψηφεί άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση νομικών προσώπων που επιδιώκουν σκοπούς ίδιους ή παρεμφερείς με αυτούς της Εταιρείας (για τους διευθυντές υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για εταιρεία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή της Εταιρείας), εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.  

 

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί η διανομή ποσού μέχρι 350.000,00 ευρώ από τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρείας και παρασχέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.