ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ NATURA ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στο 71o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ ,  με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «MAGNET AE» με έδρα το Μαρούσι, οδός Λ. Κηφισίας αρ. 32, (καλούμενη στο εξής «MAGNET ΑΕ» και από κοινού με την Εταιρεία «Οι Διοργανώτριες»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» μέσω των λογαριασμών PAPOUTSANIS SA & @papoutsanis_sa που διατηρεί η εταιρεία στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης www.instagram.com (εφεξής «Instagram»), υπό τη διεύθυνση https://www.instagram.com/papoutsanis_sa/?hl=en και www.facebook.com (εφεξής «Facebook») υπό τη διεύθυνση: https://www.facebook.com/PAPOUTSANIS.SA (εφεξής «Διαγωνισμός»).

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, όλοι οι χρήστες των παραπάνω ιστοτόπων (εφεξής οι «Συμμετέχοντες») αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρούνται: Οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των εταιρειών ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ και MAGNET AE και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram ή στο Facebook, ενώ η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Instagram ή του Facebook, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτού.

1.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

1.4. Για τη συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των Συμμετεχόντων διακινδύνευση κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.


2. Διάρκεια

2.1. Η διάρκεια του εν λόγω Διαγωνισμού αρχίζει την Παρασκευή 06/10/2023 και ώρα 12:00 και λήγει την Κυριακή 15/10/2023 και ώρα 23:59.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές (σχόλια στα posts του Διαγωνισμού) που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού και μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του ως άνω Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

Οι Συμμετέχοντες αποδέχονται αυτόματα και τους παρόντες όρους συμμετοχής οι οποίοι είναι αναρτημένοι στη σελίδα  https://www.papoutsanis.gr/.

2.3. Oι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της στο σύνδεσμο ή σελίδα  https://www.papoutsanis.gr

2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του Συμμετέχοντος.

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με την προωθητική ενέργεια ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από την Magnet ΑΕ και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των Συμμετεχόντων.

3. Συμμετοχή στην ενέργεια

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στον εν λόγω Διαγωνισμό με συμμετοχή στο λογαριασμό papoutsanis_sa στο Instagram ή στο λογαριασμό PAPOUTSANIS SA στο Facebook. Συγκεκριμένα, ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να ακολουθήσει τη σελίδα papoutsanis_sa στο Instagram, να αφήσει το σχόλιό του και να κάνει tag 2 φίλους ή φίλες του κάτω από το post του Διαγωνισμού και να σχολιάσει ποιο από τα 3 κρεμοσάπουνα με την εμπορική ονομασία «NATURA Goji Berry & Σανταλόξυλο», «NATURA Bamboo & Αρωματική Μέντα» και «NATURA YUZU & Άνθη πορτοκαλιάς» σε συσκευασίες βάρους 900ml (εφεξής τα «Προϊόντα») θα γίνει το αγαπημένο του. Η ενέργεια φιλοξενείται στη σελίδα https://www.instagram.com/papoutsanis_sa/?hl=en ή να δηλώσει ότι του αρέσει η σελίδα PAPOUTSANIS SA στο Facebook, να κάνει tag 2 φίλους ή φίλες του κάτω από το post του Διαγωνισμού και να σχολιάσει ποιο από τα 3 Προϊόντα θα γίνει το αγαπημένο του. Η ενέργεια φιλοξενείται στη σελίδα https://www.facebook.com/PAPOUTSANIS.SA. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 1, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Instagram ή στο Facebook, ενώ η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Meta και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι του Meta σε σχέση με τον Διαγωνισμό αυτό. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων  του Διαγωνισμού και τα σχόλια/σωστές απαντήσεις που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή ή προβάλλουν ανταγωνιστικά προϊόντα ή προσβάλλουν την Εταιρεία. Άκυρες θα θεωρηθούν οι απαντήσεις/ σχόλια κάτω από σχόλια άλλων Συμμετεχόντων. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

4. Δώρα

10 επιλαχόντες (5 μέσω του Facebook και 5 μέσω του Instagram) (εφεξής οι «Νικητές») θα κερδίσουν την ολοκληρωμένη σειρά NATURA που περιλαμβάνει τα 3 Προϊόντα (εφεξής τα «Δώρα»). Tα Δώρα που θα διατεθούν από τις Διοργανώτριες στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των Διοργανωτριών  ή τρίτων οι Διοργανώτριες δύνανται και δικαιούνται να ΜΗΝ προσφέρουν τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε Νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών παύει να υφίσταται.

5. Ανάδειξη Νικητών

5.1. Η ανάδειξη των Νικητών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 16/10/2023, μεταξύ των ωρών 11:00-14:00 χρησιμοποιώντας excel random formula κατόπιν συλλογής των usernames που έχουν ακολουθήσει τα βήματα σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Ο κάθε Νικητής θα ενημερωθεί προσωπικά στο inbox του και με story στις σελίδες @papoutsanis_sa στο Instagram ή PAPOUTSANIS SA στο Facebook.

5.2. Οι νικητές θα κληθούν να επικοινωνήσουν μέχρι Πέμπτη 19/10/2023 στις 14:00 με τις Διοργανώτριες με προσωπικό μήνυμα στο Instagram ή στο Facebook και να δηλώσουν και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας τους. Οι Διοργανώτριες δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του Συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι Συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής, ο οποίος θα έχει ενημερωθεί, δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως με την Magnet ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί το/α προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους δώρο/α αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το/α δώρο/α, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Διοργανωτριών μέχρι την ημέρα/ώρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή (ή επιλαχόντα), και οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν κατά την διακριτική τους ευχέρεια το/α δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, και θα απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.

5.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.

6. Παραλαβή Δώρων

Όλα τα δώρα αποστέλλονται στους νικητές μέσω της Εταιρείας διανομής με την οποία συνεργάζεται η Εταιρεία. Η αποστολή τους θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2023.   

7. Προσωπικά δεδομένα

H MAGNET ΑΕ για λογαριασμό της Εταιρείας θα συλλέξει και από κοινού με την τελευταία και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά στοιχεία που θα της δώσετε μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram ή στο Facebook, με κύριο μέλημα την ασφαλή επικοινωνία μαζί σας και αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:

(α). Για την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό.

Εφόσον συμφωνήσετε με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους και λάβετε μέρος στον Διαγωνισμό θα κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που θα μας δώσετε ώστε να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το όνομα του δημόσιου προφίλ σας στο Instagram ή στο Facebook.

(β). Για την κλήρωση του δώρου.

Εφόσον κληρωθείτε και δικαιούστε δώρο θα σας ζητηθεί να δώσετε μέσω προσωπικού μηνύματος στο Instagram ή στο Facebook, στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του δώρου και την επικοινωνία μαζί σας. Τα στοιχεία αυτά θα είναι: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου και η ηλικία.

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών που ενεργούν για λογαριασμό τους, παρέχοντας υπηρεσίες για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας εμπορική επικοινωνία

Οι Διοργανώτριες ή/και οι συνεργάτες τους δεν προτίθενται να διαβιβάσουν Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτη Χώρα εκτός ΕΟΧ.

Οι Διοργανώτριες δεν σκοπεύουν να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση του γεγονότος, δηλαδή την προβολή των Νικητών με οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο.

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα στοιχεία σας

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, οι Διοργανώτριες θα επεξεργαστούν μόνον τα δεδομένα των νικητών τα οποία θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού. Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν έως την λήξη του διαγωνισμού, την παράδοση του δώρου και για έως τριάντα (30) ημέρες από την παράδοσή του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού ορίου τα δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο και δεν θα τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας, εκτός εάν οι Διοργανώτριες χρειάζεται να τα διατηρήσουν περαιτέρω λόγω δικαστικής αντιδικίας.

Τα δικαιώματά σας

Η Διοργανώτριες διασφαλίζουν τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό και φροντίζουν να σας διευκολύνουν για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  http://www.dpa.gr/.

Λοιπές διευκρινήσεις

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ίδιες. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν αποκλειστικά στους ιστότοπους /πλατφόρμες Instagram και Facebook όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνοεπιθέσεων, δεν αφορούν στις Διοργανώτριες Εταιρείες. Για την πολιτική απορρήτου του Instagram μπορείτε να πληροφορηθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://help.instagram.com/519522125107875.  Για την πολιτική απορρήτου του Facebook μπορείτε να πληροφορηθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer

Εφόσον επιλέξετε τον ανωτέρω σύνδεσμο στο τέλος της σελίδας παρέχεται η επιλογή «Ελληνικά».

8. Τροποποίηση Όρων

Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειατου παρόντος Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσουν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δύνανται να αντικαταστήσουν τα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο του Διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας https://www.papoutsanis.gr/el/

9. Αποποίηση Ευθύνης

9.1. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι τελευταίοι αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

9.2. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

9.3. Οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

9.4. Διευκρινίζεται ότι ο παρόν Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook ή το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook ή το Instagram.

10. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

10.1. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ως άνω σελίδας της Εταιρείας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος Συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθούν τα Δώραή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής των, η δε Εταιρεία στην περίπτωση αυτή επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της εναντίον του εν λόγω Συμμετέχοντα.

11. Πνευματικά Δικαιώματα

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα των Διοργανωτριών και των Instagram & Facebook και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Oποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.

13. Δημοσιότητα

Oι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού στη σελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στον διαδικτυακό τόπο https://www.papoutsanis.gr