FACEBOOK & INSTAGRAM ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

FACEBOOK / INSTAGRAM ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στο 71
ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ και η ROLOGIS LTD, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων της Εταιρείας στην Κύπρο, με έδρα στην Λευκωσία  ΚΥΠΡΟΥ, επί της ΛΕΩΦΟΡΟΥ Προπυλαίων  52 Βιομηχανική Στροβολου (καλούμενη στο εξής «Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος»)  με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «MAGNET AE» με έδρα το Μαρούσι, οδός Λ. Κηφισίας αρ. 32, (από κοινού αναφερόμενες και ως «Οι Διοργανώτριες Εταιρείες»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τίτλο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SELF LOVE!» μέσω του λογαριασμού Papoutsanis SA  που διατηρεί η Εταιρεία στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «www.facebook.com» υπό τη διεύθυνση https://www.facebook.com/PAPOUTSANIS.SA/  & μέσω του λογαριασμού Papoutsanis_sa και στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης www.instagram.com (εφεξής «Instagram»), υπό τη διεύθυνση https://www.instagram.com/papoutsanis_sa/?hl=en

(εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες (στο εξής αναφερόμενοι ως «Συμμετέχοντες» ή «Χρήστες») αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους ακόλουθους όρους:

 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής – Προϋποθέσεις


1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι κάτοικοι Κύπρου και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρούνται: Οι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού.

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στην προωθητική ενέργεια εκτός των όσων ορίζονται ανωτέρω, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram, ενώ η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Facebook και του Instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφαλείας αυτών.

1.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

1.4. Για τη συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά προϊόντων ή με οποιονδήποτε τρόπο από μεριάς των Συμμετεχόντων διακινδύνευση κάποιου χρηματικού ποσού με σκοπό το κέρδος.


2. Διάρκεια


2.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την Τετάρτη  13/09/2023 και ώρα 14:00 και λήγει την Παρασκευή 06/10/2023 και ώρα 23:59.

2.2. Έγκυρες θεωρούνται όλες οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσω σχολίου στο post του Διαγωνισμού και εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή.

2.3. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, να περιορίσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, με τροποποίηση των παρόντων όρων. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή του στο σύνδεσμο ή σελίδα  https://www.papoutsanis.gr

2.4. Συμμετοχές που θα υποβάλλονται μετά τη λήξη της αρχικής ή/και συντμηθείσας ή/και παραταθείσας ως ανωτέρω προθεσμίας συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, ανίσχυρες και δεν επιφέρουν κανένα πλέον αποτέλεσμα έναντι οποιουδήποτε ενώ δεν δημιουργούν κανενός είδος δικαίωμα υπέρ του Συμμετέχοντος.

2.5. Ο Χρόνος Έναρξης και Λήξης του Διαγωνισμού, ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής και της λήψης οποιουδήποτε σημείου, καθώς και η μέτρηση όλων των σχετικών με τον Διαγωνισμό ενδείξεων θα γίνεται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από την Magnet ΑΕ  και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των Συμμετεχόντων.

 

3. Συμμετοχή στην ενέργεια

 

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με συμμετοχή στο λογαριασμό PAPOUTSANIS_SA στο Facebook ή στο λογαριασμό Papoutsanis_sa στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να αφήσει το σχόλιό του κάτω από το post του Διαγωνισμού, ο οποίος  φιλοξενείται στησελίδα  https://www.facebook.com/PAPOUTSANIS.SA/ και στη σελίδα https://www.instagram.com/papoutsanis_sa/?hl=en, γράφοντας  σχόλιο το μήνυμα αισιοδοξίας που τους εμπνέει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 1, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram, ενώ η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής του Meta και συνακόλουθα την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωσή του έναντι του Meta σε σχέση με την προωθητική αυτή ενέργεια. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού και τα σχόλια/σωστές απαντήσεις που δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο, δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπή ή προβάλλουν ανταγωνιστικά προϊόντα ή προσβάλλουν την Εταιρεία ή/και τον Διανομέα. Άκυρες θα θεωρηθούν οι απαντήσεις/ σχόλια κάτω από σχόλια άλλων Συμμετεχόντων. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των Χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

 

4. Δώρα

 

Στo Facebook 3 νικητές θα κερδίσουν την ολοκληρωμένη σειρά AROMATICS που περιλαμβάνει τα 3 αφρόλουτρα Love, Free, Hope, την κρέμα σώματος Love 200ml, την κρέμα χεριών Love 75ml, το σαπούνι Love, την κρέμα σώματος Free 200ml καθώς και το σαπούνι Hope (εφεξής καλούμενη το «Δώρο μέσω Facebook»).

Στο Instagram 3 νικητές θα κερδίσουν την ολοκληρωμένη σειρά AROMATICS που περιλαμβάνει 3 αφρόλουτρα Love, Free, Hope, την κρέμα σώματος Love 200ml, την κρέμα χεριών Love 75ml, το σαπούνι Love, την κρέμα σώματος Free 200ml καθώς και το σαπούνι Hope (εφεξής καλούμενη το «Δώρο μέσω Instagram» και

από κοινού με το Δώρο μέσω Facebook θα καλούνται τα «Δώρα»).

Tα Δώρα που θα διατεθούν από τις Διοργανώτριες Εταιρείες στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού, είναι ορισμένα ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Επίσης, τα Δώρα είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου των Διοργανωτριών Εταιρειών ή τρίτων, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δύνανται και δικαιούνται να ΜΗΝ προσφέρουν οποιοδήποτε από τα Δώρα, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούνται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Εταιρειών παύει να υφίσταται.

 

5. Ανάδειξη Νικητών


5.1. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 09/10/2023 μεταξύ των ωρών 11:00-14:00 χρησιμοποιώντας excel random formula κατόπιν συλλογής των usernames που έχουν ακολουθήσει τα βήματα σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί προσωπικά στο inbox του.

5.2. Οι νικητές θα κληθούν να επικοινωνήσουν μέχρι Δευτέρα 16/10/2023 στις 14:00 με τις Διοργανώτριες Εταιρείες με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram και να δηλώσουν και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας τους. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους – φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του Συμμετέχοντος δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών. Σε τυχόν περιπτώσεις αυτού του είδους οι Συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής, ο οποίος θα έχει ενημερωθεί, δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως με την Magnet ΑΕ ως ανωτέρω ή/και δεν αποδεχτεί το/α προσφερόμενο/α σε αυτόν/ους Δώρο/α αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το/α Δώρο/α, και θα κληθεί στη θέση τους να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των Διοργανωτριών Εταιρειών μέχρι την ημέρα/ώρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, οι Διοργανώτριες Εταιρείες απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον συγκεκριμένο νικητή (ή επιλαχόντα), και διατηρούν το δικαίωμα να διαθέσουν κατά την διακριτική τους ευχέρεια το/α Δώρο/α που δεν αναζητήθηκε/αν και / ή δεν παραλήφθηκε/αν έγκαιρα από το/ους νικητή/ες, και θα απαλλάσσονται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον/ους αντίστοιχο/ους νικητή/ες.

5.3. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.


6. Παραλαβή Δώρων

 

Όλα τα Δώρα αποστέλλονται στους νικητές μέσω της εταιρείας διανομής με την οποία συνεργάζεται ο Διανομέας. Η αποστολή τους θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 24/11/2023.

7. Προσωπικά δεδομένα

 

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα συλλέξουν και θα επεξεργαστούν τα προσωπικά στοιχεία που θα δώσετε στην MAGNET ΑΕ μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook ή στο Instagram με κύριο μέλημα την ασφαλή επικοινωνία μαζί σας και αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:


(α). Για την συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό.

Εφόσον συμφωνήσετε με τους παραπάνω αναφερόμενους όρους και λάβετε μέρος στον Διαγωνισμό θα κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που θα μας δώσετε ώστε να συμμετάσχετε στην κλήρωση. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού είναι το όνομα του δημόσιου προφίλ σας στο Facebook ή/και Instagram.

 

(β). Για την κλήρωση του δώρου.

Εφόσον κληρωθείτε και δικαιούστε Δώρο θα σας ζητηθεί να δώσετε μέσω προσωπικού μηνύματος στο Facebook ή  στο Instagram στοιχεία απαραίτητα για την αποστολή του Δώρου και την επικοινωνία μαζί σας. Τα στοιχεία αυτά θα είναι: το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου και η ηλικία σας.


Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας


Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών που ενεργούν για λογαριασμό μας, παρέχοντας υπηρεσίες για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και υπηρεσίες εξυπηρέτησης ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας εμπορική επικοινωνία.


Οι Διοργανώτριες Εταιρείες ή/και οι συνεργάτες μας δεν προτίθενται να διαβιβάσουν Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτη Χώρα εκτός ΕΟΧ.

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες  δεν σκοπεύουν να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση του γεγονότος, δηλαδή την προβολή των Νικητών με οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο.

 

Για πόσο χρόνο διατηρούνται τα στοιχεία σας

 

Στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα επεξεργαστούν μόνον τα δεδομένα των νικητών τα οποία θα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού. Τα στοιχεία σας θα διατηρηθούν έως την λήξη του διαγωνισμού, την παράδοση του Δώρου και για έως τριάντα (30) ημέρες από την παράδοσή του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού ορίου τα δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο και δεν θα τυγχάνουν άλλης επεξεργασίας, εκτός εάν οποιαδήποτε από τις Διοργανώτριες Εταιρείες χρειάζεται να τα διατηρήσουν περαιτέρω λόγω δικαστικής αντιδικίας ή κατόπιν αιτήματος αρμόδιας δημόσιας Αρχής.


Τα δικαιώματά σας

 

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διασφαλίζουν τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό και φροντίζουν να σας διευκολύνουν για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή,  μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα  δικαιώματά σας σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  http://www.dpa.gr/.


Λοιπές διευκρινήσεις


Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων κατά την επεξεργασία αυτών και έχουν λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη παραβίασης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία αφορούν αποκλειστικά στις ίδιες. Τυχόν ζητήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων που αφορούν αποκλειστικά στους ιστότοπους / πλατφόρμες Facebook και Instagram, όπως ενδεικτικά κακόβουλα λογισμικά, κλοπές ταυτότητας, phishing και κάθε άλλη μορφή κυβερνο επιθέσεων, δεν αφορούν στις Διοργανώτριες Εταιρείες. Για την πολιτική απορρήτου του Facebook μπορείτε να πληροφορηθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Για την πολιτική απορρήτου του Instagram μπορείτε να πληροφορηθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  

https://privacycenter.instagram.com/policy/

 

8. Τροποποίηση Όρων

 

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους, να συντομεύσουν ή να παρατείνουν τη διάρκειά του παρόντος Διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσουν με προηγούμενη ανακοίνωσή τους με κάθε πρόσφορο προς τούτο μέσο, επίσης δύνανται να αντικαταστήσουν τα Δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την κρίση τους και εν γένει να τροποποιούν κάθε όρο του Διαγωνισμού με έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων με ανακοίνωση μέσω της σελίδας https://www.papoutsanis.gr/el/


9. Αποποίηση Ευθύνης


9.1. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία και τον Διανομέα έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων.

9.2. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα σχόλια των Χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων.

9.3. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτές αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

9.4. Διευκρινίζεται ότι ο παρόν Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Facebook ή/και το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το  Facebook ή/και το Instagram.

 

10. Αποδοχή των όρων

 

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος.

10.1. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία των ως άνω σελίδων της Εταιρείας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Εταιρείας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. Εάν αποδειχθεί ότι κάποιος Συμμετέχων έχει αναδειχθεί νικητής παραβιάζοντας τους όρους του παρόντος, με απατηλά μέσα, δεν θα του απονεμηθεί το Δώρο του ή θα χάνει αυτοδικαίως κάθε δικαίωμα κατοχής του, η δε Εταιρεία και ο Διανομέας στην περίπτωση αυτή  επιφυλάσσονται παντός δικαιώματός τους εναντίον του εν λόγω Συμμετέχοντα.

 

11. Πνευματικά Δικαιώματα

 

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρείας και των Instagram & Facebook και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

 

 

 

12. Δικαιοδοσία - Εφαρμοστέο Δίκαιο


Oποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών αναλυτικών όρων.