ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε (καλούμενη στο εξής «Εταιρεία»), που εδρεύει στο 71o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΛΛΑΔΑ , με τη συνεργασία της διαφημιστικής εταιρείας με την επωνυμία «MAGNET AE» με έδρα το Μαρούσι, οδός Λ. Κηφισίας 32 (από κοινού αναφερόμενες και ως «Οι Διοργανώτριες»), διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ» (καλούμενος στο εξής ο «Διαγωνισμός»).

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ» θα διαρκέσει από την Δευτέρα 15/01/2024 και ώρα 12.00 έως την Πέμπτη 29/02/2024 και ώρα 23:59. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτος (16ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στις εταιρείες: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε και MAGNET A.E. καθώς και των συγγενών αυτών α’ και β’ βαθμού και των συζύγων τους.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Η Εταιρεία ή η Διαφημιστική δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημά της ή/ και των τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της Εταιρείας και της Διαφημιστικής ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

4. ΤΡΟΠΟI ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.karavaki.gr .
Σε διαφορετική περίπτωση, η Εταιρεία και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

Κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί, κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 1. Να μεταβεί στην ιστοσελίδα www.karavaki.gr
 2. Να απαντήσει σε 1 ερώτηση που θα αφορά στις προτιμήσεις του για το σαμπουάν KARAVAKI.
 3. Να καταχωρήσει  τα στοιχεία του στα σχετικά πεδία ήτοι:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Κινητό τηλέφωνο
 1. Να αποδεχτεί τους όρους συμμετοχής επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Αποδέχομαι τους Όρους Συμμετοχής»
 1. Να αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου «Αποδέχομαι την Πολιτική απορρήτου» www.karavaki.gr

Με την ολοκλήρωση των ως άνω υπό 1 έως και 5 βημάτων καταχωρείται η συμμετοχή για την κλήρωση των δώρων.

Εάν, μετά την υποβολή συμμετοχής, ο συμμετέχων μοιραστεί τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό (δηλαδή κάνει «share»), τότε κερδίζει μία επιπλέον συμμετοχή στην κλήρωση.

Κάθε συμμετέχων έχει την δυνατότητα μέχρι δύο συμμετοχών (ήτοι μία με την υποβολή των στοιχείων του και μία ακόμα εάν «μοιραστεί» τη συμμετοχή του) στην κλήρωση.  

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι υποχρεωτική η αγορά προϊόντος.


5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Η ανάδειξη των 13 νικητών του Διαγωνισμού,  θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.karavaki.gr. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών στην παραπάνω σελίδα η Διαφημιστική θα επικοινωνεί είτε με e-mail είτε/και τηλεφωνικά με τους νικητές, για να επαληθεύσει τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email) και να τους ενημερώσει, ποια διαδικασία θα ακολουθήσουν έως και την οριστική αποδοχή και παραλαβή του δώρου τους.

Σε περίπτωση που μετά από 48 ώρες από την αποστολή του e-mail ή της τηλεφωνικής επικοινωνίας (σε περίπτωση που έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας), η Διαφημιστική δεν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με κάποιον νικητή προκειμένου να γίνει η ανωτέρω ενημέρωση (ήτοι, δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή) τότε θα ενημερώνεται ο πρώτος επιλαχών σύμφωνα με τη σειρά της κλήρωσης.

6. ΔΩΡΑ

H κλήρωση περιλαμβάνει τα εξής δώρα:

 1. Τρεις (3) νικητές θα κερδίσουν από ένα (1) σεσουάρ DYSON SUPERSONIC HD07

2)  Δέκα ( 10) νικητές θα κερδίσουν προϊόντα KARAVAKI για όλη τη χρονιά και συγκεκριμένα:

 • 12 τεμάχια αφρόλουτρο (mixed variants)
 • 12 τεμάχια σαμπουάν (mixed variants)
 • 12 τεμάχια après shampoo (mixed variants)
 • 12 τεμάχια κρεμοσάπουνο & σαπούνια (mixed variants)

Τα παραπάνω δώρα είναι προσωπικά, δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν ή να εξαργυρωθούν.

Η ευθύνη της Εταιρείας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των παραπάνω ανακοινωθέντων Δώρων. Η Εταιρεία και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, τη χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας και της Διαφημιστικής σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.


7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στη συλλογή,  επεξεργασία και αποθήκευση (με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων) των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από την Εταιρεία ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, προς το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών και της αποστολής των δώρων, σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους.

Η Εταιρεία ζητά και επεξεργάζεται τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα που χρειάζονται για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και την απόδοση των δώρων.

Υπεύθυνoς επεξεργασίας είναι η «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε» (η Εταιρεία) σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «MAGNET A.E.» (ως εκτελούσα την επεξεργασία).

Δεδομένα: Για αυτό το λόγο συλλέγουν τα ακόλουθα αναγνωριστικά στοιχεία όνομα, επώνυμο συμμετέχοντα καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας συμμετέχοντα (διεύθυνση e-mail - τηλέφωνο).

Υποκείμενα των Δεδομένων: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, οι οποίοι θα συμπληρώσουν τα Δεδομένα τους στην ειδική εφαρμογή.

Σκοπός της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η απόδοση των δώρων.

Η Νομική βάση της επεξεργασίας των Δεδομένων είναι η συγκατάθεση των Υποκειμένων των Δεδομένων.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:  H «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε», η «MAGNET A.E.» και το υπαλληλικό προσωπικό τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η «MAGNET A.E.». έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με τη Εταιρεία: να τηρεί εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί της, για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται, να μη διαβιβάζει σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, να σχεδιάζει τα συστήματα της, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις της, να ενημερώνει άμεσα τη Εταιρεία για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων του Υποκειμένου των Δεδομένων, να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούσα την επεξεργασία.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων: Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για το σύνολο της διάρκειας του Διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση των δώρων. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων τα δεδομένα θα διατηρούνται για ένα (1) έτος. Έπειτα διαγράφονται ολοσχερώς χωρίς δυνατότητα ανάκλησης. Εφόσον το Υποκείμενο έχει δώσει τη συναίνεσή του για λήψη ενημερωτικών email τα δεδομένα θα διατηρούνται μέχρι τρία (3) έτη από τη λήξη του Διαγωνισμού.

Οργανωτικά και Τεχνικά Μέτρα: Η Εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου).

Τα Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων: Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει εγγράφως ή ηλεκτρονικά γνώση των σκοπών της επεξεργασίας, των κατηγοριών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται, τους αποδέκτες των δεδομένων στους οποίους κοινολογήθηκαν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων. Περαιτέρω, το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής (αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας  ή  στην  περίπτωση  ανάκλησης  της  συγκατάθεσης,  όπου  απαιτείται),  δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων του Υποκειμένου των Δεδομένων ως προς την επεξεργασία), δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων και η Εταιρεία θα σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος του Υποκειμένου των Δεδομένων ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα, το Υποκείμενο των Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών στο
τηλέφωνο  2262085000 ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο e-mail:
info@papoutsanis.gr. Το αίτημα του Υποκειμένου των Δεδομένων απαντάται δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από τότε που ελήφθη. Αν τα αιτήματα είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία  μπορεί να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή τους. Η Επεξεργασία των Δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Το Υποκείμενο των Δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρήσει ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τους συνεργάτες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των Νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς (σε περίπτωση που το Υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συναίνεση του για την λήψη ενημερωτικών email,  τα δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τους συνεργάτες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στη διαδικασία ενημέρωσης). Στα πλαίσια της παρούσας ενέργειας η Εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης των δώρων του άρθρου 6 των παρόντων.

8.ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του Διαγωνισμού, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας, των ‘Όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.karavaki.gr  καθώς και οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας χρησιμοποιείται για την συμμετοχή και την διενέργεια του Διαγωνισμού.

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, η Εταιρεία και η Διαφημιστική διατηρούν, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβούν στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπο κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένων προθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εταιρεία και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας στο www.karavaki.gr καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, συμμετέχοντος στο Διαγωνισμό ή μη.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Για οπoιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επισκεφθείτε το www.karavaki.gr . Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας που καθορίζονται ως καθ’ ύλην αρμόδια. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.