1972
22-05-2014

1972

Η ανοδική πορεία της εταιρίας επισφραγίζεται το 1972, με την ένταξή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.