ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

04-12-2023

 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

 

Χαλκίδα, 04/12/2023


Η Εταιρεία "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ" (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, και σε εκτέλεση της από 18.05.2023
  απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 18.05.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως παρακάτω ανάλυση:

Ημερομηνία αγοράς ιδίων μετοχών

Τεμάχια αγοράς ιδίων μετοχών

Μέση τιμή κτήσης

Συνολική αξία συναλλαγών

01/12/2023

1.100

€ 2,20

€ 2.418,69

 

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ”.

Μετά και τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 166.680 ίδιες μετοχές (ήτοι, 0,615% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών)
.