Απάντηση στην υπ’ αρ. 2416/29.06.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

30-06-2016
Σε απάντηση της υπ’ αρ. 2416/29.06.2016 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνουμε τους επενδυτές για τα ακόλουθα:

α) Η συνολική οφειλή της εταιρείας Μαρινόπουλος Α.Ε. προς την Εταιρεία ανέρχεται σήμερα, 30.06.2016, σε €368.268,39. Η οφειλή την 30.6.2015 ανήρχετο σε €510.318,04. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις που έχει δημοσιεύσει για τη χρήση 2015.

β) Ο κύκλος εργασιών που αφορά στην εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. το 2015 ανήλθε σε €388.607,21 και αντιπροσωπεύει ποσοστό 2,49% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για το ίδιο έτος.

Ο αντίστοιχος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε €98.027,78 και εκτιμούμε ότι στα τελικά μεγέθη θα αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 1,2% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2016-30.06.2016.

γ) Δεδομένου ότι οι νομικές διαδικασίες που αφορούν στην εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. και σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες είναι εν εξελίξει, η Εταιρεία δεν δύναται σήμερα να εκτιμήσει την πιθανή κατάληξη αυτών και κατά τούτο να ποσοτικοποιήσει τις όποιες επιπτώσεις από την όποια κατάληξη αυτών. 

(δ) Εκ τους ως άνω αναφερόμενου οφειλόμενου ποσού στην Εταιρεία από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. την 30.06.2016 (ήτοι, €368.268,39) η Εταιρεία κατέχει επιταγές έκδοσης της Μαρινόπουλος Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών για ποσό συνολικού ύψους €326.806,48. Η Εταιρεία εξετάζει και στο βαθμό που έχει τη δυνατότητα υλοποιεί κάθε δυνατή νομική λύση για να επιδιώξει δικαστικά τις απαιτήσεις της έναντι της Μαρινόπουλος Α.Ε. και των συνδεμένων με αυτή εταιρειών.Χαλκίδα, 30.06.2016