Γνωστοποίηση μεταβολής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

15-01-2020

Γνωστοποίηση μεταβολής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ (ΠΑΠ) γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι ο κ. Μιχάλης Παναγής υπέβαλε την παραίτησή του από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.


Η Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 1 του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, καθώς και του άρθρου 2 παρ. 2 της με αριθμό 3/347/12.07.2005 αποφάσεως του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Μιχάλης Παναγής υπέβαλε στις 14.01.2020 την παραίτησή του από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την 14.01.2020 σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 82 παρ. 2 του ν. 4548/2018 τη μη αντικατάσταση αυτού και τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.