ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

05-03-2021

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα εξής:

1. Ο κος Μενέλαος Τασόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι την 03.03.2021 προέβη σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 5.182.095 κοινών, ονομαστικών με δικαιώματα ψήφου μετοχών της Εταιρείας ως καταβολή με εισφορά σε είδος τμήματος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ΣΑΠΩΝ), ως μοναδικός μέτοχος της ΣΑΠΩΝ. Η αξία των εν λόγω εισφερόμενων μέτοχων, όπως αποτιμήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, ανέρχεται σε €2,30 ανά μετοχή (συνολική αξία εισφερόμενων μετοχών: €11.918.818,50).

2. Η εταιρεία ΣΑΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η ΣΑΠΩΝ) (πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Μενέλαο Τασόπουλο και Γεώργιο Μηνούδη), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι την 03.03.2021 ο κος Μενέλαος Τασόπουλος, ως μοναδικός μέτοχος της ΣΑΠΩΝ, προέβη σε εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 5.182.095 κοινών, ονομαστικών με δικαιώματα ψήφου μετοχών της Εταιρείας ως καταβολή με εισφορά σε είδος τμήματος του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της. Η αξία των εν λόγω εισφερόμενων μετοχών, όπως αποτιμήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, ανέρχεται σε €2,30 ανά μετοχή (συνολική αξία εισφερόμενων μετοχών: €11.918.818,50).