Συμπληρωματική ανακοίνωση για την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022

01-12-2022

 

 

 

Συμπληρωματική ανακοίνωση για την καταβολή προσωρινού μερίσματος χρήσης 2022

 

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (στο εξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 01.11.2022 ανακοίνωσης, ανακοινώνει ότι με τις από 19.09.2022 και 31.10.2022 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2022 μεικτού ποσού ανερχόμενου συνολικά σε 541.971,88 Ευρώ και σε 0,02 Ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του προσωρινού μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο τελικό ποσό των 0,0200784077 ανά μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 105.822 ιδίες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία στις 5 Δεκεμβρίου 2022 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Στο διανεμόμενο μέρισμα θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5% βάσει των άρθρων 61, 62 και 64 του Ν. 4172/2013, και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,0190744873 Ευρώ ανά μετοχή.

 

Ημερομηνία αποκοπής από την οποία οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης προσωρινού μερίσματος ορίζεται η 5η.12.2022 (Cut-off Date).

 

Δικαιούχοι στην καταβολή προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την 6η.12.2022 (Record Date).

 

Κατά τα ανωτέρω, η ημερομηνία έναρξης πληρωμής του προσωρινού μερίσματος στους δικαιούχους θα είναι η 12η.12.2022.

 

Η καταβολή του προσωρινού μερίσματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην σχετική από 01.11.2022 ανακοίνωση της Εταιρείας.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι ποσά προσωρινού μερίσματος της χρήσης 2022 τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Για κάθε πληροφορία οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της εταιρείας μας, τηλ. 2262085000.

 

 

 

Βαθύ Αυλίδος, 01.12.2022