Παπουτσάνης: Ολοκλήρωση συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από την ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ της κατά 100% θυγατρική

30-12-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

30 Δεκεμβρίου 2022

  

 

Παπουτσάνης: Ολοκλήρωση συγχώνευσης δι’ απορρόφησης από την ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Γ ΜΑΛΙΚΟΥΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ- ΣΑΠΩΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 30η Δεκεμβρίου 2022 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι’ απορρόφησης από την Εταιρεία της κατά 100% (μη εισηγμένης) θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία  «Γ Μαλικούτης Εμπόριο Βιοτεχνία Σάπωνος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Απορροφώμενη») με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2864703ΑΠ/30.12.2022 απόφασης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εταιρειών, Τμήμα Εισηγμένων Α.Ε. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπαγομένη στο Υπουργείο  Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΦΗΔ46ΜΤΛΡΠΟ6).

 

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε με απορρόφηση από την Εταιρεία της Απορροφώμενης με συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7-21, με εξαίρεση τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 και του άρθρου 19, και 30-35 του ν. 4601/2019, και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, είχε δε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή της Απορροφώμενης από το μητρώο των εταιρειών και την παύση της νομικής της ύπαρξης.