ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

25-07-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

25/7/2022

 

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 25.07.2022 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε η κ.Ισκαλατιάν Μαίρη, με την ιδιότητά της ως υπόχρεο πρόσωπο ( εκτελεστκό μέλος του διοικητικού συμβουλίου) απέκτησε την 22.07.2022 στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 40.000 κοινές μετοχές με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, έναντι ποσού €1 εκάστη, κατόπιν της από 06.06.2022 άσκησης σχετικού δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών.