Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

07-11-2022

Σε συνέχεια της από 30/6/2021 ανακοίνωσης, σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία από τις 7/11/2022 συνεργάζεται και με την BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ για την εκτέλεση των εντολών αγοράς ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.