ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

06-02-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

06/02/2023

Η εταιρεία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), βάσει του ν. 3556/2007, του Κανονισμού 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με την από 06.02.2023 γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεου προσώπου που υπέβαλλε ο κ.Γκάτζαρος Γεώργιος, με την ιδιότητά του ως υπόχρεο πρόσωπο (Πρόεδρος και εκτελεστκό μέλος του διοικητικού συμβουλίου) προέβη την 03.02.2023 σε πώληση 20.000 κοινών μετοχών με δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έναντι ποσού €2,40 εκάστη.