Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.

18-11-2021

 

18 Νοεμβρίου 2021

 

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ: Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.

 Εκτίμηση για τις επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης

 

Σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε στην «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» («ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ») την 09/11/2021, σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για την πανδημία Covid-19 και την ενεργειακή κρίση και την επίδρασή τους στα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας, η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ προβαίνει στην παρακάτω ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αποτελεί αναδημοσίευση πληροφοριών, οι οποίες έχουν ήδη παρουσιαστεί στην συνοπτική οικονομική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1.1.2021 έως 30.9.2021, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Νοεμβρίου 2021.

 

1.    Έσοδα από πωλήσεις, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), για το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 και σε σωρευτική βάση, καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη της περσινής περιόδου

 

 

Εννεάμηνο 2021

Εννεάμηνο 2020

Γ' Τρίμηνο

Γ' Τρίμηνο

2021

2020

Κύκλος εργασιών

€ 38,2  εκατ.

€ 30,8 εκατ.

€ 14,0  εκατ.

€ 9,9 εκατ.

Μικτό Κέρδος

€ 13,0  εκατ.

€ 10,3 εκατ.

€ 5,0  εκατ.

€ 3,2 εκατ.

Κέρδη προ φόρων και τόκων EBIT

€ 5,4  εκατ.

€ 4,8 εκατ.

€ 2,2  εκατ.

€ 1,4 εκατ.

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITDA

€ 6,7  εκατ.

€ 6,3 εκατ.

€ 2,7  εκατ.

€ 1,8 εκατ.

Κέρδη προ φόρων

€ 5,1  εκατ.

€ 4,6 εκατ.

€ 2,1  εκατ.

€ 1,4 εκατ.

Κέρδη μετά από φόρους

€ 4,0  εκατ.

€ 3,5 εκατ.

€ 1,4  εκατ.

€ 1,2 εκατ.

 

 

 

2.    Σημαντικές μεταβολές στην δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, οι οποίες έλαβαν χώρα κατά το γ’ τρίμηνο του 2021

 

Κατά την 30/9/2021, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση ή/και κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς και λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη κατά την 30/6/2021.

 

3. Επιπτώσεις από την εξάπλωση του Covid - 19

Για την Παπουτσάνης από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, η ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και παρακολουθεί  συνεχώς την εξέλιξη της πανδημίας και επεκτείνει και εμπλουτίζει  τα μέτρα που λαμβάνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Συγχρόνως, επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά, ευελιξία και προσαρμοστικότητα, η εταιρεία αντέδρασε δυναμικά, συνεχίζοντας την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών, με υψηλές επιδόσεις και στο εννεάμηνο.

 

4. Επιπτώσεις απο την ενεργειακή κρίση

 

Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην αγορά των πρώτων υλών και ενέργειας και εκτιμά ότι θα περιορίσει το αντίκτυπο αυτών μέσω :

·        της μείωσης του παραγωγικού κόστους, συνέπεια του επενδυτικού της πλάνου της τελευταίας διετίας,

·        τον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, και ειδικά των δαπανών διάθεσης οι οποίες επιβαρύνθηκαν εκτάκτως την τρέχουσα χρονιά από υψηλά κόστη μεταφορικών και αποθήκευσης λόγω απόθεσης των προϊόντων σε εγκαταστάσεις τρίτων, προκειμένου να κατασκευαστεί η νέα αποθήκη με δυναμικότητα κατάλληλη για να στηρίξει τον ρυθμό ανάπτυξης της Εταιρείας.

·        της μετακύλισης σε μεγάλο βαθμό των αυξήσεων τιμών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.  Εδώ η Εταιρεία, και παρά την προφανή πίεση από τις ανωτέρω αυξήσεις, βρίσκεται σε σχετικά πλεονεκτικότερη θέση δεδομένου ότι άνω του 65% των πωλήσεών της γίνεται μέσω συμβολαίων όπου η αναπροσαρμογή των τιμών προβλέπεται συμβατικά (open book costing).

 

 

 

Εκτίμηση για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους εκτιμούμε ότι θα επιτύχουμε περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Προβλέπουμε επομένως για το σύνολο του έτους υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με αυτόν του τρέχοντος εννεαμήνου, χάρη στις νέες συνεργασίες που είναι σε εξέλιξη αλλά και τη βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και εξωτερικό.  Παράλληλα η ολοκλήρωση και πλήρης ένταξη του μεγαλύτερου μέρους των επενδύσεων των τελευταίων δύο χρόνων στην παραγωγική διαδικασία καθώς και η λειτουργία των νέων αποθηκών θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και διακίνησης.

 

Επιχειρηματική Προοπτική

Οι εκτιμήσεις της Διοίκησης για τον ρυθμό ανάπτυξης και την κερδοφορία της επόμενης χρονιάς είναι επίσης θετικές, και βασίζονται:

·        στην ενίσχυση της θέσης των επώνυμων προϊόντων στα σημεία πώλησης με στρατηγικό στόχο της Εταιρείας την περαιτέρω βελτίωση των μεριδίων αγοράς.

·        στην περαιτέρω ομαλοποίηση της αγοράς των ξενοδοχειακών προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

·        στη διεύρυνση των συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες στην κατηγορία παραγωγών για τρίτους με τις οποίες η Εταιρεία τηρεί μακρόχρονη σχέση, αλλά και με νέους πελάτες, εμπλουτίζοντας την γκάμα των προϊόντων με νέα καινοτόμα προϊόντα κυρίως προς την κατεύθυνση της αειφορίας.

·        στην ανάπτυξη της κατηγορίας των σαπωνομαζών μέσω της διεύρυνσης του πελατολογίου αλλά και της νέας κατηγορίας, της συνθετικής σαπωνόμαζας.