Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την 7 Φεβρουαρίου 2008

21-12-2007

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 20η Δεκεμβρίου 2007, στην Συνεδρίασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στο ύψος του 71ου χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών ? Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος Ν. Ευβοίας, την 7ηΦεβρουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., με θέματα Ημερησίας Διάταξης τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχης τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

2. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση της ανωτέρω τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

3. Συμπλήρωση των όρων του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στο προσωπικό και την διοίκηση αυτής με την μορφή των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan), που είχε αποφασιστεί με την από 29.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Βαθύ Αυλίδος, 20 Δεκεμβρίου 2007

Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ.