Επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2

24-04-2007

 

Επεξηγηματική Έκθεση Του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.

Α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9/9/2006 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 16.268.360,32 ΕΥΡΩ. Οι 50.838.626 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση αυτή εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Έτσι, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε 27.031.813,12 διαιρούμενο σε 84.474.416 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 Ευρώ η κάθε μία. Όλες οι μετοχές της Plias ABEE είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην κατηγορία επιτήρησης. Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι κοινές, ανώνυμες και αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα κύρια δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τον ΚΝ 2190/1920, είναι τα ακόλουθα:

1. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητος επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρα τα νέα κεφάλαια ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Μετά από αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστο του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, (α) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση , (β) ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει για μία μόνο φορά αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, (γ) το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο (ι) να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή σε άλλους υπαλλήλους της Εταιρείας ή κάθε άλλη παροχή που έγινε από την Εταιρεία στα πρόσωπα αυτά στην τελευταία διετία για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, (ιι) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας κατά το μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, (δ) η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με ονομαστική κλήση. Επίσης, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της εταιρίας.

4. Μετά από αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει σ΄ αυτούς κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ή αν προτιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Επίσης, μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρίας από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της περιφέρειας της έδρας της Εταιρίας ή από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας της εταιρίας.

5. Στις ανωτέρω υπό 3 και 4 περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές που τους παρέχουν τα παραπάνω ( υπό 3 και 4) δικαιώματα για τα χρονικά διαστήματα που ορίζει ο ΚΝ 2190/1920.

6. Οι μέτοχοι για να ασκήσουν τα δικαιώματα τους παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες τις μετοχές τους .

7. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ΄ αυτήν.

Β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας

1. Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη.

2. Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την μείωση επιτοκίου και τον επανακαθορισμό του χρόνου αποπληρωμής (μετατροπή από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα δάνεια) του συνόλου των Τραπεζικών Δανείων, πληρωτέα ή επαναδιαπραγματεύσιμα στη λήξη τους την 31 Δεκεμβρίου 2009. Οι συμβάσεις αυτές τελούν υπό την αίρεση α) ότι το ποσοστό των μετόχων Thrush Investment Holding LTD και Eagle Enterprises A.E. δεν θα μειωθεί κάτω του 51% και β) ότι το κέρδος προ φόρων αποσβέσεων, και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, για τις χρήσεις 2006 έως και 2009, δεν θα έχει σημαντική απόκλιση από ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο. Οι ανωτέρω όροι μέχρι σήμερα έχουν εκπληρωθεί.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 3016/2002, όπως ισχύει, τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρίας δεν μπορούν να κατέχουν μετοχές της σε ποσοστό πάνω από 0,5 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης της 9 Αυγούστου 2006 η EAGLE ENTERPRISES AE κατέχει ποσοστό 11,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, η TRUSH INVESTMENT HOLDING LTD κατέχει ποσοστό 55,33% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρία, η TANAKA LTD κατέχει ποσοστό 15.72 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ο Α. Λεβέντης κατέχει ποσοστό 3,70 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Δεν υπάρχουν άλλοι μέτοχοι, που να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 5 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρία.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ANINAS Holdings A.E. κατά ποσοστό 100%, της GAGEO A.B.E.E κατά ποσοστό 51%, της , OLYMPUS FOODS A.B.E.E κατά ποσοστό 91% , της ΚΑΡΕΛΙΚΑ AE κατά ποσοστό 100% και της Π.Δ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΕΠΕ κατά ποσοστό 100% . Επίσης η Εταιρία συμμετέχει έμμεσα μέσω της θυγατρική εταιρείας Aninas Holding Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της PLIAS HUNGARY K.F.T, κατά ποσοστό 65% και της ZORA HOLDINGS Α.Ε. κατά ποσοστό 65%. Οι εταιρείες Aninas Holding Α.Ε., Plias Hungary, Καρέλικα Α.Ε., Π.Δ. Παπουτσάνης ΕΠΕ, και Zora Holding A.E. δεν έχουν δραστηριότητα. Η εταιρεία Plias Hungary διέκοψε τη δραστηριότητα της τη χρήση 2006 και έχει τεθεί υπό εκκαθάριση.

Δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

Ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου ? Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων

Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 παρ. 1, 17 παρ. στ περ. β, 18, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης, εκτός εκείνων των θεμάτων που κατονομάζονται ρητά στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν συγκεντρωθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, προσκαλούμενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον μέρες. Μετά την πρόσκληση αυτή η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σ' αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν.

Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν (1) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, (2) τη μεταβολή του σκοπού της, (3) την αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, (4) την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 3 παρ. β) και γ) του Καταστατικού αυτού, (5) τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου, (6) την έκδοση δανείων δι΄ομολογιών, (7) τη διανομή μερισμάτων ή/ και τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, (8) τη καθιέρωση εκτάκτου αποθεματικού κεφαλαίου ή άλλου αποθεματικού κεφαλαίου πάνω από το τακτικό αποθεματικό που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού και του Νόμου (άρθρο 44 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920), (9) τη συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και το αντίθετο τότε η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση αφού προσκληθεί συνέρχεται και πάλι και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται ξανά όπως αναφέρεται παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Στα θέματα που για τη συζήτησή τους απαιτείται η εξαιρετική απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπουμένων σ΄αυτήν ψήφων

Για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση ο μέτοχος είναι υποχρεωμένος πέντε (5) μέρες πριν από τη Συνέλευση να καταθέσει τις μετοχές του, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Στην περίπτωση κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα του εξωτερικού στην Πρόσκληση της Συνέλευσης θα αναφέρεται η συγκεκριμένη Τράπεζα του εξωτερικού.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία, πρέπει να κατατίθενται στο κατάστημα της Εταιρίας όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Μόλις κατατεθούν τα ανωτέρω έγγραφα, παραδίδεται στον μέτοχο ή τον αντιπρόσωπό του απόδειξη που χρησιμεύει ως άδεια εισόδου για την Γενική Συνέλευση. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση ή και των αντιπροσώπων τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων και των διευθύνσεων καθενός από τους μετόχους και των αντιπροσώπων του.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην ημερήσια διάταξη και εφόσον υπάρχει απαρτία

μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις αυτής και σε μετόχους ή αντιπροσώπους μετόχων που δεν κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους τίτλους ή τις εξουσιοδοτήσεις τους

ΣΤ) Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την μείωση επιτοκίου και τον επανακαθορισμό του χρόνου αποπληρωμής (μετατροπή από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα δάνεια) του συνόλου των Τραπεζικών Δανείων, πληρωτέα ή επαναδιαπραγματεύσιμα στη λήξη τους την 31 Δεκεμβρίου 2009. Οι συμβάσεις αυτές τελούν υπό την αίρεση α) ότι το ποσοστό των μετόχων Thrush Investment Holding LTD και Eagle Enterprises A.E. δεν θα μειωθεί κάτω του 51% και β) ότι το κέρδος προ φόρων αποσβέσεων, και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, για τις χρήσεις 2006 έως και 2009, δεν θα έχει σημαντική απόκλιση από ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο. Οι ανωτέρω όροι μέχρι σήμερα έχουν εκπληρωθεί.

Δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στην μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, που να είναι γνωστές στην Εταιρεία.

Ζ) Κανόνες διορισμού/αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Καταστατικού της Εταιρίας:

-Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε (5) έως εννέα (9) Μέλη .

-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση με τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του. Σε κάθε περίπτωση η θητεία δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.

-Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι μέτοχοι ή μη μέτοχοι και είναι πάντοτε επανεκλέξιμα.

-Αν για οιονδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απομένουν και εφόσον αυτά δεν είναι λιγότερα από πέντε (5), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη με αυτό τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες ακόμη κι αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

-Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ενώ τον Αντιπρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από αυτό.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, του εκλέγει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Οι αρχαιρεσίες αυτές ενεργούνται πάντοτε στην πρώτη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την Γενική Συνέλευση που αποφάσισε για την μερική ή ολική ανανέωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος , είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τροποποιήσεις του Καταστατικού. Οι κανόνες που διέπουν την τροποποίηση του Καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον ΚΝ 2190/1920.

Η) Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20.

1. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση.

2. Αν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

Θ) Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρίας της Εταιρίας που ισχύουν / τροποποιούνται/ λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υπογράψει συμβάσεις με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για την μείωση επιτοκίου και τον επανακαθορισμό του χρόνου αποπληρωμής (μετατροπή από βραχυπρόθεσμα σε μακροπρόθεσμα δάνεια) του συνόλου των Τραπεζικών Δανείων, πληρωτέα ή επαναδιαπραγματεύσιμα στη λήξη τους την 31 Δεκεμβρίου 2009. Οι συμβάσεις αυτές τελούν υπό την αίρεση α) ότι το ποσοστό των μετόχων Thrush Investment Holding LTD και Eagle Enterprises A.E. δεν θα μειωθεί κάτω του 51% και β) ότι το κέρδος προ φόρων αποσβέσεων, και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, για τις χρήσεις 2006 έως και 2009, δεν θα έχει σημαντική απόκλιση από ένα κοινά αποδεκτό επίπεδο. Οι ανωτέρω όροι μέχρι σήμερα έχουν εκπληρωθεί.

Ι) Συμφωνίες αποζημίωσης μελών ΔΣ ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/ απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας/ απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης

Δεν υπάρχουν.

24/4/2007

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αδαμάντιος Λέντσιος