Ετήσια Γενική Συνέλευση

29-06-2007

 

Στις 29/06/2007 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» στα γραφεία της έδρας της, στο Βαθύ Αυλίδος. H Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία. Παρευρέθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,68% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε 56.329.251 μετοχές.

Σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:

1) Εγκρίθηκαν οι Απλές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2006-31/12/2006, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, όσον αφορά στη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01/01/2006 ? 31/12/2006, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιβεβαίωσε τη μη διανομή κερδών για την εν λόγω χρήση, λόγω των ζημιών που προέκυψαν για την υπόλογο χρήση, σύμφωνα με την από 30.04.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2) Εγκρίθηκαν οι πράξεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01/01/2006-31/12/2006.

3) Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/01/2006-31/12/2006 κατά άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20.

4) Εγκρίθηκε η ελεγκτική εταιρεία που θα αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2007-31.12.2007 και ο διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ως νέων ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2007-31/12/2007 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στους Ορκωτούς Ελεγκτές.

5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση του 2006 αμοιβές σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τα ίδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2007.

6) Αναφορικά με την «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του ΚΝ 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας» και αφού αναγνώσθηκε η σύμφωνα με το άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Έκθεση του ΔΣ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο της μετόχου ?EAGLE ENTERPRISES S.A.?, που είναι κάτοχος ποσοστού 11,36% των μετοχών της Εταιρείας η αναβολή της συζητήσεως του θέματος δυνάμει του άρθρου 39, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 προκειμένου να εξεταστεί από τους μετόχους επισταμένως το επενδυτικό σχέδιο που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέβαλε την λήψη απόφασης επί του έκτου θέματος της ημερησίας διάταξης για την 27η Ιουλίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας Εταιρείας, οπότε και θα συνεχιστεί η παρούσα Συνέλευση χωρίς επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των Μετόχων.
.
7) η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως εξής:
1. Χαράλαμπος Δαυίδ
2. Νίνος Γιαμάκης
3. Αδαμάντιος Λέντσιος
4. Νικόλαος Σοφοκλέους
5. Νίκολαος Σαρρής
6. Δημήτριος Παπουτσάνης
7. Αναστάσιος-Ιωάννης Λεβέντης
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, τριετής με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του.
Εν συνεχεία, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, η Γενική Συνέλευση των μετόχων απένειμε τις παρακάτω ιδιότητες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
1. Χαράλαμπος Δαυίδ
2. Νίνος Γιαμάκης
3. Αδαμάντιος Λέντσιος
4. Αναστάσιος-Ιωάννης Λεβέντης
5. Νικόλαος Σοφοκλέους, ανεξάρτητος
6. Νίκολαος Σαρρής, ανεξάρτητος
7. Δημήτριος Παπουτσάνης, ανεξάρτητος

8) Εγκρίθηκε Πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις με αυτήν Συνδεδεμένη Εταιρεία (άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20).
Οι όροι το προγράμματος έχουν ως ακολούθως:
Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδοθούν θα είναι 1.700.000 μετοχές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το 1/10 του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις με αυτήν Συνδεδεμένη Εταιρεία τα οποία θα κριθούν κατάλληλα από το Διοικητικό Συμβούλιο να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, με κριτήριο την απόδοση των εν λόγω στελεχών και τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά εργασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να παραχωρήσει δικαίωμα προαιρέσεως σε όλα τα ως άνω πρόσωπα.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών, β) κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου του Προγράμματος να προβαίνει στις απαραίτητες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την έκδοση νέων μετοχών, με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των κατά το χρόνο της αύξησης υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας και γ) να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια του Προγράμματος που δεν θα ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Δικαίωμα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών θα παραχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του και για συγκεκριμένο αριθμό μετοχών για κάθε δικαιούχο του Προγράμματος, μέχρι το Νοέμβριο του έτους 2007.
Η ανάληψη του αριθμού των μετοχών που θα παραχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στους δικαιούχους, δύναται να λαμβάνει χώρα μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την έναρξη του Προγράμματος, και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με την ως άνω απόφαση παραχώρησης, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2008 για το 50% των δικαιωμάτων που παρασχέθηκαν στους δικαιούχους (1η Περίοδος ?σκησης), και τον Δεκέμβριο 2009 σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος για το υπόλοιπο 50% των δικαιωμάτων(2η Περίοδος ?σκησης).
Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας.

9) Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση ή ανακοίνωση