ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

08-06-2007

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
?PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών?
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13108/06/Β/86/89


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 29 Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση για την εταιρική χρήση 01.01.2006 έως 31.12.2006 και προέγκριση των αμοιβών των ιδίων προσώπων για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, εφαρμοζομένου του άρθρου 13 α του ΚΝ 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στο προσωπικό και την διοίκηση αυτής με την μορφή των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan), καθορισμός του ανώτατου αριθμού των μετοχών, της τιμής και των όρων διάθεσης αυτών σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920.
9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν ? μέσω του χειριστή τους ? και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κρέοντος 25, Αθήνα, κα. Αγγελική Παλαίστρου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.
Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Κρέοντος 25, Αθήνα, κα. Αγγελική Παλαίστρου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Βαθύ Δήμου Αυλίδος Ν. Ευβοίας
8η Ιουνίου 2007
Αδαμάντιος Λέντσιος
_______________________
Διευθύνων Σύμβουλος