ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. 5/08/2008

05-08-2008

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.

ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. 5/08/2008Στις 5.08.2008 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ''PLIAS Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών'', στα γραφεία της έδρας της, στο Βαθύ Αυλίδος. Η Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 56.329.251 μετοχές επί συνόλου 84.474.416 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 66,68% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:1. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 42.420.000 Ευρώ, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,32 ευρώ η κάθε μία, υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ' αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Εφόσον η αποφασισθείσα αύξηση καλυφθεί στο σύνολό της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 69.451.813,12 Ευρώ, διαιρούμενο σε 217.036.916 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. Η αναλογία έκδοσης θα είναι 1,569262106529 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετά ψήφου μετοχή που κατέχουν οι παλαιοί μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει ελεύθερα κατά τη διακριτική του ευχέρεια στην τιμή διάθεσης (ήτοι 0,32 ευρώ) κάθε νέα μετοχή που τυχόν δεν θα αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους εντός της ταχθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο προθεσμίας.

Σχετικά με τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ότι: Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920. Η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Κάθε παλαιός μέτοχος θα δικαιούται να λάβει νέες μετοχές κατ´ αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας, αφού καταβάλει το αναλογούν σε αυτόν ποσό. Οι παλαιοί μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί δια του Τύπου.

Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των υπό άντληση κεφαλαίων της αύξησης, τα οποία, εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 42.420.000 ευρώ (132.562.500 μετοχές προς ευρώ 0,32 ανά μετοχή) και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της Έκδοσης ύψους 580.000 ευρώ περίπου, στο ποσό των 41.840.000 ευρώ, έχει ως ακολούθως:

Ποσό 7.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 16,730% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας σε επενδυτικό σχέδιο που πρόκειται να υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.
Ποσό 4.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 9,560% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) μετοχών της Gageo Α.Β.Ε.Ε.
Ποσό 25.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 59,751% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για αποπληρωμή δανείων της εταιρείας και λοιπών εταιρειών του Ομίλου.
Ποσό 5.840.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 13,958% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.


Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, η Εταιρεία θα προβεί στην κατά προτεραιότητα διάθεση των υπό άντληση κεφαλαίων της αποφασισθείσας αύξησης σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά διάθεσης.

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους 2010.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνέλευση κατέληξε στις ανωτέρω αποφάσεις της λαμβάνοντας υπόψη την από 12.06.2008 συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των πιστωτριών Τραπεζών, βάσει της οποίας οι τελευταίες θα συμμετέχουν στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των Ευρώ 10.000.000 συνολικά, με ταυτόχρονη συμμετοχή στην αύξηση της βασικής μετόχου THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD με ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ. Περαιτέρω, στα πλαίσια του άρθρου 289 παρ. 4 του Κανονισμού του Χ.Α. οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας ανακοίνωσαν τις εξής προθέσεις τους ως προς τη συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση:

α) Η THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD, κάτοχος ποσοστού 55,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανακοίνωσε ότι (ι) θα συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μέρος του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία, ήτοι με ποσό Ευρώ 15.000.000 και (ιι) προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας για έξι (6) μήνες μετά από την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

β) Η EAGLE ENTERPRISES A.Ε., κάτοχος ποσοστού 11,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση.

Περαιτέρω, κατά δήλωση των Τanaca Holdings Ltd και Αναστασίου Π. Λεβέντη, οι εν λόγω Μέτοχοι προτίθενται να συμμετάσχουν στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ποσοστό που δεν θα διαφέρει ουσιωδώς από το ποσοστό που τους αναλογεί.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι η Εταιρεία έχει έρθει σε συμφωνία με τον μέτοχο της GAGEO ABEE κο Γ. Γκάτζαρο, προκειμένου να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές με ποσό που δε θα υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν τούτου, εύλογα αναμένεται ότι θα υπάρξει συμμετοχή στην αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τουλάχιστον ακόμη 10.000.000 ευρώ πέρα από το ποσό που σύμφωνα με τα παραπάνω θα καταβάλουν οι πιστώτριες Τράπεζες και η βασική μέτοχος THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD.2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση της ανωτέρω τροποποίησης.3. Η προθεσμία της καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης, ήτοι όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής κατά ένα (1) μήνα σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/20.4. Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση ή ανακοίνωση.