Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

27-06-2008

 

Στις 27/06/2008 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» στα γραφεία της έδρας της, στο Βαθύ Αυλίδος. H Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία. Παρευρέθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 66,68% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, το οποίο αντιστοιχεί σε 56.329.251 μετοχές.

Σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:

1) Εγκρίθηκαν οι απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2007-31/12/2007, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ειδικότερα, όσον αφορά στη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01/01/2007 - 31/12/2007, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιβεβαίωσε τη μη διανομή κερδών για την εν λόγω χρήση, λόγω των ζημιών που προέκυψαν για την εν λόγω χρήση, σύμφωνα με την από 30.04.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

2) Εγκρίθηκαν οι πράξεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01/01/2007-31/12/2007.

3) Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/01/2007-31/12/2007 κατά άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20.

4) Εγκρίθηκε η ελεγκτική εταιρεία που θα αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2008-31.12.2008 και ο διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ως νέων ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στους Ορκωτούς Ελεγκτές.

5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση του 2007 αμοιβές σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση και προεγκρίθηκαν αμοιβές για τα ίδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του 2008.

6) Αποφασίστηκε η μη λήψη μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20 δεδομένης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αποφασίστηκε από την από 17.03.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της οποίας η πραγματοποίηση είναι εν εξελίξει.

7) Αποφασίστηκαν η τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28 και 29 του Καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό εναρμόνισης με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εισαγωγή νέου άρθρου 31 στο Καταστατικό της Εταιρείας περί εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό της και η ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων στο ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας.

8) Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση ή ανακοίνωση.