Απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

17-03-2008

 

Στις 17.03.2008 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «PLIAS Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών», στα γραφεία της έδρας της, στο Βαθύ Αυλίδος. Η Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 56.329.251 μετοχές επί συνόλου 84.474.416 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 66,68% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

1. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των 42.420.000 Ευρώ, με την έκδοση 132.562.500 κοινών ανώνυμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,32 ευρώ η κάθε μία, υπέρ των παλαιών μετόχων, κατ? αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Εφόσον η αποφασισθείσα αύξηση καλυφθεί στο σύνολό της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 69.451.813,12 Ευρώ, διαιρούμενο σε 217.036.916 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ η κάθε μία. Η αναλογία έκδοσης θα είναι 1,569262106529 νέες κοινές ανώνυμες μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ανώνυμη μετά ψήφου μετοχή που κατέχουν οι παλαιοί μέτοχοι. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαθέσει ελεύθερα κατά τη διακριτική του ευχέρεια στην τιμή διάθεσης (ήτοι 0,32 ευρώ) κάθε νέα μετοχή που τυχόν δε θα αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους εντός της ταχθείσας από το Διοικητικό Συμβούλιο προθεσμίας.

Σχετικά με τα ανωτέρω η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ότι:

σε περίπτωση που δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου το ποσό της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.
η τιμή έκδοσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.
κάθε παλαιός μέτοχος θα δικαιούται να λάβει νέες μετοχές κατ? αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιο της Εταιρείας, αφού καταβάλει το αναλογούν σε αυτόν ποσό.
οι παλαιοί μέτοχοι θα μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησής τους, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί δια του Τύπου.
Το επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, το χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του καθώς και η επιμέρους ανάλυση του προορισμού των υπό άντληση κεφαλαίων της αύξησης, τα οποία, εφόσον η αύξηση καλυφθεί πλήρως, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 42.420.000,00 ευρώ (132.562.500 μετοχές προς ?0,32 ανά μετοχή) και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της Έκδοσης ύψους 580.000 ευρώ περίπου, στο ποσό των 41.840.000 ευρώ, έχει ως ακολούθως:

ποσό 7.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 16,730% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας σε επενδυτικό σχέδιο που πρόκειται να υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, όπως ισχύει.
ποσό 4.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 9,560% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για την εξαγορά μειοψηφικού πακέτου (49%) μετοχών της Gageo Α.Β.Ε.Ε.
ποσό 25.000.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 59,751% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί για αποπληρωμή δανείων της εταιρείας και λοιπών εταιρειών του Ομίλου.
Ποσό 5.840.000 Ευρώ, ήτοι ποσοστό 13,958% των εσόδων της αύξησης, θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας.
Σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, η Εταιρεία θα προβεί στην κατά προτεραιότητα διάθεση των υπό άντληση κεφαλαίων της αποφασισθείσας αύξησης σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά διάθεσης.

Όλες οι ανωτέρω ενέργειες προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους 2009.

Τέλος, ανακοινώνεται ότι η Γενική Συνέλευση κατέληξε στις ανωτέρω αποφάσεις της λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει ικανοποιητικά τις διαπραγματεύσεις της με τις πιστώτριες τράπεζες και επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αποφασισθείσα αύξηση. Εφόσον ολοκληρωθούν ικανοποιητικά οι διεξαγόμενες διαπραγματεύσεις, αναμένεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες θα συμμετάσχουν στην αύξηση με ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ με ταυτόχρονη συμμετοχή στην αύξηση και των βασικών μετόχων με ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαπραγματεύσεων η Εταιρεία θα προβεί σε ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.

Περαιτέρω, στα πλαίσια του άρθρου 289 παρ. 4 του Κανονισμού του Χ.Α. οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας ανακοίνωσαν τις εξής προθέσεις τους ως προς τη συμμετοχή τους στην εν λόγω αύξηση:

α) Η THRUSH INVESTMENT HOLDING LTD, κάτοχος ποσοστού 55,33% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανακοίνωσε ότι (ι) θα συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μέρος του ποσοστού συμμετοχής της στην Εταιρεία και (ιι) προτίθεται να διατηρήσει το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας για έξι (6) μήνες μετά από την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

β) Η EAGLE ENTERPRISES A.Ε., κάτοχος ποσοστού 11,36% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στην αποφασισθείσα αύξηση.


2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του ?ρθρου 3 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση της ανωτέρω τροποποίησης.

3 Εγκρίθηκε η συμπλήρωση των όρων του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρείας στο προσωπικό και την διοίκηση αυτής με την μορφή των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan), που είχε αποφασιστεί με την από 29.06.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής στο πρόγραμμα αυτό οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν σήμερα.

Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση ή ανακοίνωση.