Έκτακτη Μετ' αναβολής Γενική Συνέλευση

25-02-2008

 

Στις 25.02.2008 συνήλθε μετά από αναβολή από τις 07.02.2008, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών» στα γραφεία της έδρας της στο Βαθύ Αυλίδος. Λόγω μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου στις 17η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, μετά από την τήρηση των διατυπώσεων δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης.