ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

06-06-2008

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13108/06/Β/86/89
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27.06.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 01.01.2008-31.12.2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση για την εταιρική χρήση 01.01.2007 έως 31.12.2007 και προέγκριση των αμοιβών των ιδίων προσώπων για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008.
Λήψη μέτρου, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/20, δεδομένης της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας σε ποσό κατώτερο από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου.
Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 28 και 29 του Καταστατικού της Εταιρείας προς το σκοπό εναρμόνισης με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον Ν. 3604/2007.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να παραλάβουν από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 18.07.2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 31.07.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ομοίως στην έδρα της Εταιρείας. Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης και της δεύτερης Επαναληπτικής Συνέλευσης ως ορίζονται ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Βαθύ Δήμου Αυλίδος Ν. Ευβοίας

5η Ιουνίου 2008

Αδαμάντιος Λέντσιος

Διευθύνων Σύμβουλος