ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

15-07-2008

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13108/06/Β/86/89
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 5η Αυγούστου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη εκ νέου απόφασης με όμοιο περιεχόμενο με την απόφαση που έλαβε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 17.03.2008 περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ? 42.420.000,00 λόγω ανεπάρκειας χρόνου για τη σύννομη υλοποίηση της ως άνω αποφασισθείσας αύξησης, εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/20, σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της.

2. Ορισμός της προθεσμίας καταβολής του ποσού της κατά τα ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 18η Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 29η Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ομοίως στην έδρα της Εταιρείας. Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης και της δεύτερης Επαναληπτικής Συνέλευσης ως ορίζονται ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Βαθύ Δήμου Αυλίδος Ν. Ευβοίας

14η Ιουλίου 2008

Αδαμάντιος Λέντσιος

___________________

Διευθύνων Σύμβουλος