ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 24/03/2009

24-03-2009

 

Στις 24.03.2009 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ''PLIAS Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών'', στα γραφεία της έδρας της, στο Βαθύ Αυλίδος. Η Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 145.403.414 μετοχές επί συνόλου 197.161.741 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 73,75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:Αποφασίστηκε η μη λήψη απόφασης επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας» και αναφοριικά με την «Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας με συνένωση μετοχών (reverse split) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας» και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να επανεξετάσει τα ανωτέρω θέματα και να επανέλθει με τυχόν νέα εισήγηση.
Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 1.971.617,41 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 0,32 σε Ευρώ 0,31 ως μέτρο θεραπείας των προϋποθέσεων του άρθρου 47 Κ.Ν. 2190/1920. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα μειωθεί κατά 1.971.617,41 ευρώ και θα ανέλθει σε 61.120.139,71 ευρώ, διαιρούμενο σε 197.161.741 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση της ανωτέρω τροποποίησης.