Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2009

30-06-2009

 

Στις 30.06.2009 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" στα γραφεία της έδρας της, στο Βαθύ Αυλίδος. H Γενική Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 98.704.260 μετοχές επί συνόλου 197.161.741 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50,06% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.Σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης:1) Εγκρίθηκαν οι απλές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2008-31/12/2008, καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Ειδικότερα, όσον αφορά στη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 01/01/2008-31/12/2008, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων επιβεβαίωσε τη μη διανομή κερδών για την εν λόγω χρήση, λόγω των ζημιών που προέκυψαν για την υπόλογο χρήση, σύμφωνα με την από 20.03.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.2) Εγκρίθηκαν οι πράξεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01/01/2008-31/12/2008.3) Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/01/2008-31/12/2008 κατά άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/20.4) Εγκρίθηκε η ελεγκτική εταιρεία που θα αναλάβει τον έλεγχο της χρήσης 1.01.2009-31.12.2009 και ο διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, ως ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2009-31/12/2009 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στους Ορκωτούς Ελεγκτές.5) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση του 2008 αμοιβές σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση και προεγκρίθηκε το ανώτατο όριο αμοιβών για την τρέχουσα χρήση.6) Εγκρίθηκε η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους κ. Νικολάου Σαρρή από τον κ. Χρήστο Ματσώλα ως μη εκτελεστικό μέλος, καθώς και κάθε πράξη ή ενέργεια στην οποία προέβη στο διάστημα αυτό.7) Εκλέχθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 ως εξής: α) κ. Νίνος Γιαμάκης μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Χρήστος Ματσώλας μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κ. Δημήτριος Παπουτσάνης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.8) Δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση ή ανακοίνωση.