Ανακοίνωση Αποφάσεων Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

31-12-2009

 

Στις 31.12.2009 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ''PLIAS Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών'', στα γραφεία της έδρας της, στο Βαθύ Αυλίδος. Η Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 145.163.598 μετοχές επί συνόλου 197.161.741 μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε 73,63% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης:

1. Αποφασίστηκε η μη λήψη απόφασης επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας» και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να επανεξετάσει το παραπάνω θέμα και να επανέλθει με τυχόν νέα εισήγηση.
2. Εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας με συνένωση μετοχών (reverse split) από 0,31 ευρώ σε 1,24734979 ευρώ και την έκδοση 49.000.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 197.161.741 παλαιών μετοχών, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ανώνυμη μετοχή προς τέσσερις (4) παλαιές κοινές ανώνυμες μετοχές. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε 61.120.139,71 ευρώ διαιρούμενο σε 49.000.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,24734979 ευρώ η κάθε μία.
3. Εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 45.930.139,71 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από Ευρώ 1,24734979 σε Ευρώ 0,31 ως μέτρο θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 47 Κ.Ν. 2190/1920. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα μειωθεί κατά 45.930.139,71 ευρώ και θα ανέλθει σε 15.190.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 49.000.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.
4. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 και η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων.