ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

09-06-2009

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

"PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική

Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών"

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13108/06/Β/86/89


Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας), με τα εξής θέματα Ημερησίας Διατάξεως:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣΈγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης από 01.01.2008 έως 31.12.2008 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008.
Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την Εταιρική Χρήση από 01.01.2008 έως 31.12.2008.
Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 01.01.2009-31.12.2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολούνται στην Εταιρεία με εργασιακή σχέση για την εταιρική χρήση 01.01.2008 έως 31.12.2008 και προέγκριση των αμοιβών των ιδίων προσώπων για την επόμενη εταιρική χρήση 01.01.2009 έως 31.12.2009.
Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί εκλογής μέλους αυτού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.


Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 13.07.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 24.07.2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., ομοίως στην έδρα της εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας). Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης και της δεύτερης Επαναληπτικής Συνέλευσης ως ορίζονται ανωτέρω.Το Διοικητικό Συμβούλιο

Βαθύ Δήμου Αυλίδος Ν. Ευβοίας

8 Ιουνίου 2009

Αδαμάντιος Λέντσιος

Διευθύνων Σύμβουλος