ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπο...

03-03-2009

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών'' σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ''PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών'' σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 24.03.2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της έδρας της που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με τα εξής θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.2. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας με συνένωση μετοχών (reverse split) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.4. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων.5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (71ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 34 100 Χαλκίδα, στην κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (71ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 34 100 Χαλκίδα, στην κα Σουζάνα Θεοφανοπούλου) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 6η Απριλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 22α Απριλίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ., ομοίως στην έδρα της Εταιρείας. Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης και της δεύτερης Επαναληπτικής Συνέλευσης ως ορίζονται ανωτέρω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Βαθύ Δήμου Αυλίδος Ν. Ευβοίας

27η Φεβρουαρίου 2009

Αδαμάντιος Λέντσιος

____________

Διευθύνων Σύμβουλος