ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

29-06-2010

 

Η Εταιρία PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2ε της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 4.1.3.6 του Κανονισμού του Χ.Α. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της, που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2010, αποφασίστηκε η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ως εξής:
Γεώργιος Γκάτζαρος, εκτελεστικός πρόεδρος.
Μενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.
Γεώργιος Μηνούδης, μέλος, μη εκτελεστικό.
Δημήτριος Παπουτσάνης, μέλος, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο.
Γεράσιμος Μπουσβάρος, μέλος, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα λήγει την 29η Ιουνίου 2013, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Εσωτερική ελέγκτρια της εταιρείας παραμένει η κυρία Σουζάνα Θεοφανοπούλου και υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων ο κύριος Αλέξανδρος Γεωργιάδης. Ο κύριος Αλέξανδρος Γεωργιάδης διορίστηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο και ως υπεύθυνος εταιρικών ανακοινώσεων της Εταιρίας.

Λόγω της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε η επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008, η οποία πλέον θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του διοικητικού συμβουλίου:
1. Γεώργιο Μηνούδη, μη εκτελεστικό μέλος,
2. Δημήτριο Παπουτσάνη, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος και
3. Γεράσιμο Μπουσβάρο, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.