ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥ...

10-06-2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Στις 10 Ιουνίου 2010 και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρίας στο 71ο χλμ. εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στο Δήμο Βαθύ Αυλίδος του νομού Ευβοίας, πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της. Η Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 36.136.656 μετοχές επί συνόλου 49.000.000 μετοχών οι οποίες αντιστοιχούν σε 73,75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

1. Επί του πρώτου θέματος, τιτλοφορούμενου «Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας με συνένωση μετοχών (reverse split) και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.» η γενική συνέλευση αποφάσισε:

α. Τη συνένωση των μετοχών της εταιρίας ανά τεσσάρων, δηλαδή για κάθε τέσσερις παλαιές μετοχές της εταιρίας να εκδοθεί μία νέα. Συνεπώς την έκδοση σε αντικατάσταση των παλαιών 49.000.000 κοινών ανωνύμων με ψήφο μετοχών έκδοσης της εταιρίας, οι οποίες είχαν έκαστη ονομαστική αξία 0,31 ευρώ, με 12.250.000 νέες κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, έκαστη των οποίων θα έχε ονομαστική αξία 1,24 ευρώ.

β. Την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α του καταστατικού, δηλαδή τη διαγραφή της σημερινής τελικής υποπαραγράφου της διάταξης αυτής («Συνεπεία των ανωτέρω ... 0,31 ευρώ η κάθε μία.») και την προσθήκη νέας παραγράφου XXVII, ως ακολούθως:

XXVII. Με την από 10.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,31 ευρώ σε 1,24 ευρώ και την έκδοση 12.250.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 49.000.000 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 15.190.000 ευρώ διαιρούμενο σε 12.250.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,24 ευρώ η κάθε μια,

γ. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκποιήσει τυχόν αδιάθετα κλασματικά υπόλοιπα με την πάροδο εξαμήνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση 13/375/17.03.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.δ. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κατά την ελεύθερη κρίση του κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ανωτέρω συνένωση που δεν ρυθμίζεται με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.2. Επί του δεύτερου θέματος, τιτλοφορούμενου «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.», η γενική συνέλευση αποφάσισε:

α. Τη για συμψηφισμό ζημιών μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 1,24 ευρώ σε 0,31 ευρώ, άρα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.392.500 ευρώ στα 3.797.500 ευρώ, διαιρούμενου σε 12.250.000 κοινές ανώνυμες μετοχές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία, συμψηφιζόμενων ζημιών ύψους 11.392.500 ευρώ από αυτές που έχουν επιβαρύνει χρήσεις έως και την 31.12.2008 και όχι μεταγενέστερα και αποτελούν μέρος των συσσωρευμένων ζημιών όπως αυτές εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2008.

β. Την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α του καταστατικού, δηλαδή την προσθήκη στη νέα παράγραφο XXVII υποπαραγράφου 2., ως ακολούθως:

XXVII. Με την από 10.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,31 ευρώ σε 1,24 ευρώ και την έκδοση 12.250.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 49.000.000 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 15.190.000 ευρώ διαιρούμενο σε 12.250.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,24 ευρώ η κάθε μια,

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 11.392.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,24 ευρώ σε 0,31 ευρώ. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 3.795.500 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.250.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.

γ. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει κατά την ελεύθερη κρίση του κάθε άλλο θέμα σχετικά με την ανωτέρω μείωση που δεν ρυθμίζεται με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.3. Επί του τρίτου θέματος, τιτλοφορούμενου «Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.», η γενική συνέλευση αποφάσισε:

α. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά 12.152.000 ευρώ με την έκδοση 39.200.000 κοινών ανώνυμων με ψήφο μετοχών η κάθε μία με ονομαστική αξία 0,31 ευρώ και με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής τα 0,31 ευρώ.

β. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διατήρηση της τιμής διάθεσης στα 0,31 ευρώ, και εάν ακόμη η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης είναι μικρότερη από τα 0,31 ευρώ.

γ. Τη μη έκδοση κλασματικών μετοχών, με συνέπεια ότι σε κάθε περίπτωση που στο πλαίσιο της αύξησης προκύπτει μαθηματικά η απόκτηση τμήματος μετοχής, το τμήμα αυτό δεν θα αποκτάται.

δ. Τη μη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, το οποίο σημαίνει ότι κάθε υφιστάμενη μετοχή δίδει δικαίωμα απόκτησης 3,2 νεοεκδοθησομένων μετοχών. Δικαίωμα προτίμησης να έχουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι, αλλά και όσοι το αποκτήσουν από αυτούς, αφού το δικαίωμα προτίμησης θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο.

ε. Τον προσδιορισμό της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σε μεταγενέστερο χρόνο. Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα έπεται υποχρεωτικά της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης κατά δύο εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με και την παράγραφο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Συστήνεται στους μετόχους και σε όσους αποκτούν δικαιώματα προτίμησης να φροντίζουν αυτά να διαιρούνται διά του 5, ώστε να μην προκύπτει δικαίωμα απόκτησης τμήματος μετοχής, το οποίο θα χάνεται. Εννοείται πως στην περίπτωση μετόχων που έχουν ήδη καταβάλει στην εταιρία ποσά, προς χρηματοοικονομική της διευκόλυνση, ως προκαταβολή έναντι μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσά δεν θα διπλοκαταβάλλονται στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος προτίμησής τους.

στ. Τον ορισμό της ημερομηνίας έναρξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από το διοικητικό συμβούλιο εντός του πλαισίου που ορίζουν οι ισχύοντες κανόνες και τον ορισμό διάρκειας της περιόδου αυτής 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξής της. Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης να συνοδεύεται από την καταβολή όλου του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση των μετοχών. Να επιμεληθεί το διοικητικό συμβούλιο επίσης την κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης καθώς και κατά την ελεύθερη κρίση του για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

ζ. Τη χορήγηση δυνατότητας προεγγραφής σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους για επιπλέον μετοχές, σε περίπτωση που η αύξηση δεν καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης. Η προεγγραφή για επιπλέον μετοχές από τους ασκούντες το δικαίωμα προτίμησης να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησής τους, να μη μπορεί να αφορά αριθμό μετοχών μεγαλύτερο από αυτόν της αύξησης και να συνοδεύεται από την καταβολή όλου του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση των μετοχών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από τους ανωτέρω αναφερόμενους επενδυτές, την ικανοποίηση αυτών αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιαθέτων μετοχών που θα έχουν ζητήσει διά της προεγγραφής τους και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

η. Η χρονική περίοδος άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής να είναι ίδια με αυτή του δικαιώματος προτίμησης. Να επιμεληθεί το διοικητικό συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του για κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την άσκηση του δικαιώματος αυτού, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου επιστροφής δεσμευμένων ποσών στην περίπτωση υπερκάλυψης των μετοχών, που πάντως θα είναι άτοκη.

θ. Μετά τη λήξη της κοινής χρονικής περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης - προεγγραφής μετόχων να δικαιούται το διοικητικό συμβούλιο να διαθέσει εντός 5 ημερών τυχόν αδιάθετες μετοχές σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο κατ´ ελεύθερη κρίση.

ι. Σε περίπτωση μη κάλυψης του συνόλου του ποσού της αύξησης να υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψής της, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.

ια. Την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. α του καταστατικού, δηλαδή την προσθήκη στη νέα παράγραφο XXVII υποπαραγράφου 3., ως ακολούθως:

XXVII. Με την από 10.06.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών με συνένωση μετοχών (Reverse Split) από 0,31 ευρώ σε 1,24 ευρώ και την έκδοση 12.250.000 νέων μετοχών σε αντικατάσταση των 49.000.000 παλαιών μετοχών. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 15.190.000 ευρώ διαιρούμενο σε 12.250.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,24 ευρώ η κάθε μια,

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών κατά ποσό 11.392.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,24 ευρώ σε 0,31 ευρώ. Συνεπεία της ως άνω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε 3.795.500 ευρώ, διαιρούμενο σε 12.250.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ η κάθε μία.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 12.152.000 ευρώ με καταβολή μετρητών, με έκδοση 39.200.000 νέων κοινών ανώνυμων με ψήφο μετοχών, με ονομαστική αξία 0,31 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης την ονομαστική αξία. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης που ποσού της αύξησης το καταστατικό θα τροποποιηθεί από το διοικητικό συμβούλιο ώστε να προσδιορίζει το ποσό του κεφαλαίου που προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920.

Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στα 15.949.500 ευρώ, διαιρούμενο σε 51.450.000 κοινές ανώνυμες με ψήφο μετοχές, με ονομαστική αξία 0,31 ευρώ η κάθε μία.

ιβ. Τη χρήση των συνολικών προς άντληση κεφαλαίων (μείον του ποσού των εξόδων της αύξησης) από την ως άνω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όπως προτείνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην από 17.05.2010 έκθεσή του με τη διευκρίνιση ότι με τα αντληθέντα κεφάλαια πρώτα θα αποπληρωθεί πλήρως ο εκεί αναφερόμενος δανεισμός και το υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης, ήτοι 5.318.000 ευρώ προς αποπληρωμή δανείων και το υπόλοιπο ως κεφάλαιο κίνησης.

ιγ. Να δικαιούνται οι νέες μετοχές μέρισμα από τη χρήση 2010 και έπειτα, εάν τέτοιο διανεμηθεί.

ιδ. Τον ορισμό προθεσμίας κάλυψης της αύξησης ως τη 6η ημέρα από τη λήξη της κοινής χρονικής περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης - προεγγραφής μετόχων, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το τετράμηνο από την ημέρα της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δικαιούμενου του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση παρόδου του τετραμήνου, εάν κρίνει σκόπιμο, να αποφασίσει παράταση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920.

ιε. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο να ρυθμίσει κατά την ελεύθερη κρίση του κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση θεμάτων που ρυθμίζονται για τα οποία όμως υπάρχει ασάφεια, να άρει κατά την ελεύθερη κρίση του κάθε ασάφεια.

ιστ. Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στους κυρίους Γεώργιο Γκάτζαρο, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντα σύμβουλο, Μενέλαο Τασόπουλο και στην κυρία Μαίρη Ισκαλατιάν, οικονομική διευθύντρια, καθώς και στα τυχόν άλλα πρόσωπα που το διοικητικό συμβούλιο κατά την ελεύθερη κρίση του ή οι ανωτέρω θα ορίσουν, όπως, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Eταιρίας ο καθένας χωριστά, δεσμεύουν την Eταιρία κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης, υποβάλλουν προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για έγκριση τα σχέδια του Ενημερωτικού Δελτίου και το τελικό προς έγκριση Ενημερωτικό Δελτίο και ζητήσουν τη χορήγηση των απαιτούμενων αδειών ή και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε αρμόδια αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Eταιρίας, υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στην εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. τα έγγραφα που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και εν γένει εκπροσωπήσουν την Eταιρία και παράσχουν κάθε σχετική βεβαίωση, δήλωση ή δέσμευση προς τρίτους ή δημόσιες αρχές στο όνομα και για λογαριασμό της Eταιρίας που θα παραστεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νεοεκδοθησόμενων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.4. Επί του τέταρτου θέματος, τιτλοφορούμενου «Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου.», η γενική συνέλευση ενημερώθηκε ότι στις 07.05.2010 παραιτήθηκαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κύριοι Χαράλαμπος Γ. Δαυίδ (πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου), Αναστάσιος-Ιωάννης Λεβέντης (αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου) και Νίνος Γιαμάκης και ότι το διοικητικό συμβούλιο τους αντικατέστησε με τον κύριο Γεώργιο Γκάτζαρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και αποφάσισε τη μη αντικατάσταση του κυρίου Γεωργίου Γκάτζαρου.