Ανακοίνωση Αποφάσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ...

29-06-2010

 

Ανακοίνωση Αποφάσεων ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.
Στις 29 Ιουνίου 2010 και ώρα 09.00 στα γραφεία της εταιρίας στο 71ο χλμ. εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, στο Δήμο Βαθύ Αυλίδος του νομού Ευβοίας, πραγματοποιήθηκε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Συνέλευση βρέθηκε σε νόμιμη και εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία καθότι παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν 36.136.656 μετοχές επί συνόλου 49.000.000 μετοχών οι οποίες αντιστοιχούν σε 73,75% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ελήφθησαν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχουν ως εξής:ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 - 31.12.2009 και τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο τους, μετά της εταιρικής έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και των σχετικών εκθέσεων (πιστοποιητικών) του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, αναφορικά με τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2009 (1.1.2009 - 31.12.2009).ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, την Ελεγκτική Εταιρία και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.ΘΕΜΑ 3: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας - Γραφείου - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2010 - 31.12.2010 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «PRICEWATERHOUSECOOPERS», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κηφισίας 268, Χαλάνδρι, και ειδικότερα πρότεινε τον διορισμό της κυρίας Μαρίνου Δέσποινας Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 17681, ως τακτικής Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας και του κυρίου Ριρή Κυριάκου, Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 12111, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και ενέκρινε το ύψος της αμοιβής τους.ΘΕΜΑ 4: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Δεδομένης της λήξης της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, η γενική συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα νέο διοικητικό συμβούλιο, απαρτιζόμενο από τους εξής:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος

2. Μενέλαος Τασόπουλος

3. Γεώργιος Μηνούδης, μη εκτελεστικό μέλος

4. Δημήτριος Παπουτσάνης, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος

5. Γεράσιμος Μπουσβάρος, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος

Σημειώνεται ότι εκ των πραγμάτων έπρεπε η γενική συνέλευση να προσδιορίσει την ιδιότητα τουλάχιστον τριών μελών ως μη εκτελεστικών, προκειμένου να είναι δυνατή η επανασύσταση της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το νόμο (δείτε θέμα 7). Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου λήγει την 29η Ιουνίου 2013, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.ΘΕΜΑ 5: Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.

Η γενική συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε για τη χρήση 2009 συνολικές αμοιβές 227.069 ευρώ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ενώ για τη χρήση 2010 ομόφωνα προενέκρινε την καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης, συνολικού ποσού 520.000 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 263.908 ευρώ αφορά στις αποδοχές και αποζημίωση αποχώρησης του αποχωρήσαντος από τη θέση αυτή στις 07.05.2010 πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρίας.ΘΕΜΑ 6: Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα χορήγησε άδεια σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρίας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων.ΘΕΜΑ 7: Επανασύσταση Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την επανασύσταση τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τους Γεώργιο Μηνούδη, μη εκτελεστικό μέλος, Δημήτριο Παπουτσάνη, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος, και Γεράσιμο Μπουσβάρο, μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος.

H θητεία της επιτροπής αποφασίστηκε να ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου, να λήγει δηλαδή την 29η Ιουνίου 2013, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Αποφασίστηκε επίσης σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιοδήποτε λόγο αποχώρησης μέλους ή μελών από την επιτροπή ή εν γένει κένωση θέσης μέλους, αυτό ή αυτά να αντικαθίστανται από το διοικητικό συμβούλιο, η δε αντικατάσταση να τίθεται προς έγκριση στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση.ΘΕΜΑ 8: Τροποποίηση άρθρου 7 του καταστατικού προς διεύρυνση του εύρους του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και αναδιατύπωση των διαδικασιών αναπλήρωσης ή μη κενωθεισών θέσεων.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση σύμφωνα με το ήδη δημοσιευθέν από την Εταιρία σχέδιο.ΘΕΜΑ 9: Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού προς χορήγηση μεγαλύτερης ευελιξίας στη συγκρότησή του σε σώμα.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση σύμφωνα με το ήδη δημοσιευθέν από την Εταιρία σχέδιο.ΘΕΜΑ 10: Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού ώστε να δικαιούται και το διοικητικό συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση σύμφωνα με το ήδη δημοσιευθέν από την Εταιρία σχέδιο.ΘΕΜΑ 11: Τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού ώστε να γίνεται ρητή μνεία της διαδικασίας δέσμευσης μετοχών που ακολουθείται στην περίπτωση γενικών συνελεύσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση σύμφωνα με το ήδη δημοσιευθέν από την Εταιρία σχέδιο.ΘΕΜΑ 12: Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού ώστε να μην απαιτείται κατ´ αρχήν μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του προεδρείου της γενικής συνέλευσης.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η τροποποίηση σύμφωνα με το ήδη δημοσιευθέν από την Εταιρία σχέδιο.