ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS Ανώ...

18-05-2010

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 10η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 σε Έκτακτη γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας με συνένωση μετοχών (reverse split) και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών, με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης εφαρμοζομένου του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, και αντίστοιχη τροποποίηση της παραγράφου α του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας

4. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του διοικητικού συμβουλίου

5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην έκτακτη γενική συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (71ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 34 100 Χαλκίδα, στον κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω συνέλευσης.

Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (71ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 34 100 Χαλκίδα, στην κ. Αλέξανδρο Γεωργιάδη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε πρώτη επαναληπτική συνέλευση την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη Επαναληπτική συνέλευση, θα ακολουθήσει δεύτερη Επαναληπτική συνέλευση την 20η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ., ομοίως στην έδρα της Εταιρείας.
Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της πρώτης και της δεύτερης Επαναληπτικής συνέλευσης ως ορίζονται ανωτέρω.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας θα λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262086430, Fax 2262071932

Αυλίδα, 17 Μαΐου 2010

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Γεώργιος Γκάτζαρος