ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS Αν...

08-06-2010

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ PLIAS Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους την 29η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική γενική συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009.
Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας - Γραφείου - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2009 έως 31ης Δεκεμβρίου 2009 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρίας.
Επανασύσταση Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.
Τροποποίηση άρθρου 7 του καταστατικού προς διεύρυνση του εύρους του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου και αναδιατύπωση των διαδικασιών αναπλήρωσης ή μη κενωθεισών θέσεων.
Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού προς χορήγηση μεγαλύτερης ευελιξίας στη συγκρότησή του σε σώμα.
Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού ώστε να δικαιούται και το διοικητικό συμβούλιο να εκδίδει ομολογιακά δάνεια.
Τροποποίηση του άρθρου 18 του καταστατικού ώστε να γίνεται ρητή μνεία της διαδικασίας δέσμευσης μετοχών που ακολουθείται στην περίπτωση γενικών συνελεύσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιριών.
Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού ώστε να μην απαιτείται κατ´ αρχήν μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του προεδρείου της γενικής συνέλευσης.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σε περίπτωση που οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κ Αλέξανδρο Γεωργιάδη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Αν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους και να παραλάβουν από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, κ Αλέξανδρο Γεωργιάδη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 12.07.2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας). Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των βεβαιώσεων δέσμευσης μετοχών και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Επαναληπτικής συνέλευσης ως ορίζεται ανωτέρω.

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας θα λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2262086430, Fax 2262071932Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.

Γεώργιος Σ. Γκάτζαρος