Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

11-01-2011

 

Η PLIAS ABEE ανακοινώνει ότι σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2011, ώρα 09.30 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, στα γραφεία της έδρας της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 87,56% (ήτοι 44.477.547 εκ συνόλου 50.797.369 μετοχών) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Πρώτον: Ενέκρινε ομόφωνα α) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές, β) την τροποποίηση του άρθρου 4 και συγκεκριμένα την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως: " 2. Είδος Μετοχών: Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Με την τροποποίηση του άρθρου αυτού του Καταστατικού που αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 19 παρ. 2 και 20 παρ. 3 του Καταστατικού αυτού οι ονομαστικές μετοχές μπορούν να μετατραπούν σε ανώνυμες.
Ενόσω οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές της Εταιρίας είναι άυλες και τηρούνται στο ηλεκτρονικό μητρώο κινητών αξιών (κεντρικό αποθετήριο κινητών αξιών) που διαχειρίζεται η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.
Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρία θα εκδώσει τίτλους μετοχών, οι οποίοι θα είναι αριθμημένοι, θα έχουν χρονολογία έκδοσης και θα φέρουν τη σφραγίδα της Εταιρείας και υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός μέλους αυτού, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο " και γ) παρείχε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με δυνατότητα αυτού να υπ-εξουσιοδοτήσει περαιτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και άλλα τρίτα πρόσωπα όπως πράξουν κάθε τι αναγκαίο, συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν κάθε έγγραφο που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και εν γένει εκπροσωπήσουν την Εταιρία ενώπιον των τελευταίων προκειμένου να διευθετηθεί οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα της μετατροπής των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και εν γένει να ολοκληρωθεί η ως άνω μετατροπή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεύτερον: Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας ως ακολούθως: " 1. Επωνυμία: Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή, η επωνυμία που θα χρησιμοποιείται είναι «PAPOUTSANIS S.A.» "