Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

09-06-2011

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. μετόχους την 30.6.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. σε Τακτική γενική συνέλευση στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ, Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:


1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.


2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010.


3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.


4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.


5. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.


6. Τροποποίηση του Καταστατικού (τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 31 και διαγραφή των άρθρων 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 29 και 30) για την απλοποίησή του και διαμόρφωση αυτού ενόψει των δυνατοτήτων που παρέχει ο νόμος 3604/2007, την προσαρμογή αυτού στο νόμο 3884/2010 και την κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.


7. Διάφορες ανακοινώσεις / εγκρίσεις.


Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Α´ Επαναληπτική συνέλευση την 11.7.2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ, Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ) όπου τηρούνται λογιστικά οι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του φορέα αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται την 25.6.2011, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης την 30.6.2011 (Ημερομηνία Καταγραφής) και η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 27.6.2011, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της 30.6.2011.

Στην Α´ επαναληπτική γενική συνέλευση της 11.7.2011 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 7.7.2011 για την Α´ Επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), η δε ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 8.7.2011 για την Α´ Επαναληπτική γενική συνέλευση, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Α´ επαναληπτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία Ημερομηνία Καταγραφής.


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει στο άρθρο 16 τη δυνατότητα εξ/ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, χωρίς όμως περαιτέρω να εξειδικεύει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά μέσα με τα οποία δύναται ο μέτοχος να κάνει χρήση της ως άνω δυνατότητας.

Η δε υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ο κ.ν. 2190/1920 στη σχετική του διάταξη προβλέπει ότι θα εκδοθεί προκειμένου να ορίσει ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και μέσα για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος δεν έχει ακόμα εκδοθεί.

Ως εκ τούτου, στην με την παρούσα πρόσκληση συγκαλούμενη έκτακτη γενική συνέλευση, καθώς και σε κάθε τυχόν επαναληπτική συνέλευση αυτής, δεν θα είναι τεχνικά δυνατή η εφαρμογή αυτής της δυνατότητας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2, 2α, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920 οι μέτοχοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 2190/1920.

Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί είτε η προσκόμιση βεβαίωσης από την ΕΧΑΕ όπου τηρούνται λογιστικά οι μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας είτε η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΕΧΑΕ και της Εταιρείας.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση μέτοχος συμμετέχει σε αυτή και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` έως γ`.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία φυσικά τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την αντίστοιχα ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Αν ο μέτοχος δεν συμμορφώθηκε προς τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με το διορισμό αντιπροσώπου/ αντιπροσώπων και την αποστολή των σχετικών αποδεικτικών αυτού του διορισμού εγγράφων στην Εταιρεία, ως ορίζεται ανωτέρω, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της γενικής συνέλευσης.

Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της www.papoutsanis.gr ή www.plias.gr, έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό πρέπει να έχει αποσταλεί στην Εταιρεία συμπληρωμένο σε όλα τα σημεία του και υπογεγραμμένο από το μέτοχο, σύμφωνα και με τις ειδικότερες οδηγίες συμπλήρωσης, υπογραφής και υποβολής του που περιλαμβάνονται στο έντυπο, είτε με fax στο νούμερο 2262071932 υπόψη του υπευθύνου Εξυπηρέτησης Μετόχων είτε ταχυδρομικά στην Εταιρεία στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας σε κάθε περίπτωση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων (κ. Αλέξανδρος Γεωργιάδης), στο τηλέφωνο 22620 86430.


ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920, περιλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και του σχεδίου απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.papoutsanis.gr ή www.plias.gr. Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3(γ) του κ.ν. 2190/1920 θα διατίθενται δωρεάν και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, στη διεύθυνση 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, Βαθύ Δήμου Αυλίδος, Ν. Ευβοίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

8.6.2011