Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

08-06-2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 06.06.2012, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 50.797.369, αντίστοιχα.

Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

  • 08-06-2012
    Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 29.06.2012
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
  • 29-06-2012
    Ανακοίνωση αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ