Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων

08-06-2012

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΤΗΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Ο υπογράφων μέτοχος / νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρίας "ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καταναλωτικών Αγαθών" (στο εξής η Εταιρεία):ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ______________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ: ______________________________________________

Α.Δ.Τ. / ΑΡ.Μ.Α.Ε.: _________________________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: [________] / ή για όσες συνολικά μετοχές θα έχω το δικαίωμα ψήφου κατά τη σχετική Ημερομηνία Καταγραφής[1]

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: _________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: _______________________________

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ/ΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ[2]: _____________________________________________________________________εξουσιοδοτώ με το παρόντον κο / την κα

1. [ονοματεπώνυμο______________________________________________, δ/νση ___________________________________________________,ΑΔΤ_____________]

2. [ονοματεπώνυμο______________________________________________, δ/νση ___________________________________________________,ΑΔΤ_____________]

3[ονοματεπώνυμο______________________________________________, δ/νση ___________________________________________________,ΑΔΤ_____________]

(στο εξής ο/οι Αντιπρόσωπος/οι)

[ενεργούντες όλοι από κοινού / καθένας χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη του άλλου, οπότε σε περίπτωση προσέλευσης στη Γενική Συνέλευση περισσοτέρων του ενός αντιπροσώπων καθένας εκ των οποίων ενεργεί χωριστά, ο πρώτος αποκλείει το δεύτερο και τον τρίτο και ο δεύτερος τον τρίτο, κ.λπ.)] [3]όπως με αντιπροσωπεύσ….. κατά την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει την 29η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, του Δήμου Χαλκιδέων (πρώην Δήμου Αυλίδος), καθώς και σε κάθε τυχόν μετ’ αναβολή ή επαναληπτική αυτής συνεδρίαση και συγκεκριμένα στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο 71ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας του Δήμου Χαλκιδέων (πρώην Δήμου Αυλίδος)

και ψηφίσ…. στο όνομα και για λογαριασμό μου για τον ως άνω αναφερόμενο αριθμό μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, των οποίων είμαι κύριος / για τις οποίες έχω εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου (επί παραδείγματι, βάσει σύμβασης ενεχύρασης ή σύμβασης θεματοφυλακής)[4], ως ακολούθως για κάθε ένα από τα κάτωθι αναφερόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης:Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του Αντιπροσώπου[5]

1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, μετά των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011.3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.5. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.6. Διάφορες ανακοινώσεις

Θα ήθελα περαιτέρω να ενημερώσω την Εταιρία ότι έχω ήδη ενημερώσει τον/τους Αντιπρόσωπο/ους μου σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης που υπέχουν σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 28α παρ. 3 του κ.ν. 2190/20.Η παρούσα δεν ισχύει εφόσον έχω γνωστοποιήσει στην Εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την αντίστοιχη ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης γραπτή ανάκληση της παρούσας.[Τόπος______________], ___/___/2012Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα Μέτοχος
__________________________________

[υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα (για νομικό πρόσωπο)][6]

[1] Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ο/οι Αντιπρόσωπος/οι να τον αντιπροσωπεύσουν είτε για μέρος είτε για το σύνολο των μετοχών που είναι κύριος / ή για τις οποίες έχει εκ του νόμου ή από σύμβαση δικαίωμα ψήφου.

[2] μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων

[3] η εντός αγκύλες αναφορά χρειάζεται μόνον σε περίπτωση διορισμού πλέον του ενός αντιπροσώπων. Σε αυτή την περίπτωση ο εξουσιοδοτών μέτοχος πρέπει να επιλέξει αν οι διοριζόμενοι με το παρόν Αντιπρόσωποι θα ενεργούν από κοινού ή δύνανται να εκπροσωπήσουν το μέτοχο ο καθένας χωριστά.

[4] Ο μέτοχος πρέπει να επιλέξει ανάλογα με την νομική κατάστασή του

[5] Ο μέτοχος που θα επιλέξει ο διοριζόμενος με το παρόν αντιπρόσωπός του να ψηφίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οφείλει να ελέγξει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης της παροχής της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης με βάση τις διατάξεις του ν. 3556/2007.

[6] Σε περίπτωση που το παρόν αποστέλλεται ταχυδρομικά στην Εταιρεία ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), όπως αναφέρεται κατωτέρω, και δεν υπογράφεται ενώπιον του Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής του υπογράφοντος μετόχου, άλλως δεν θα γίνεται δεκτό από την Εταιρεία.