Σχέδια Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 29.06.2012

08-06-2012

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29.06.2012 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, μετά των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.1. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.Προτείνεται η έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τις οποίες το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 27.03.2012 απόφασή του, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις αυτές είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr

Eφόσον η χρήση ήταν ζημιογόνος, για την εταιρία, δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011.Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την απαλλαγή από κάθε ευθύνη:α. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη χρήση 2011, ήτοι των κκ Γιώργου Γκάτζαρου, Μενέλαου Τασόπουλου, Γεώργιου Μηνούδη, Δημήτριου Παπουτσάνη και Γεράσιμου Μπουσβάρου.

β. της Ελεγκτικής Εταιρίας που ελέγχει την Εταιρία, ήτοι της «PRICEWATERHOUSECOOPERS», και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής, κας Δέσποινα Μαρίνου, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 17681, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον κύριο Κυριάκο Ριρή, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 12111, ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (από τον καθένα υπό την ιδιότητά του) της χρήσης 1.1.2011 έως 31.12.2011.

3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας - Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31ης Δεκεμβρίου 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.Το Διοικητικό Συμβούλιο, συμπλέοντας με την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2012 την ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές CroweHorwath», που εδρεύει στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 226/1992, που ερμηνεύεται και με τη γνωμοδότηση 111/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ως άνω ελεγκτική εταιρία θα υποδείξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο. Η Εταιρία δικαιούται να προτείνει απλώς, με τρόπο μη δεσμευτικό, συγκεκριμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 εδ. β. του π.δ. 226/1992.

Ως προς αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να αποφασίσει η Εταιρία να προτείνει στην ως άνω ελεγκτική εταιρία τον κύριο Ευστάθιο Μπανίλα, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16451, ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον κύριο Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581 , ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Τέλος, προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο να εγκρίνει η γενική συνέλευση συνολική αμοιβή της ως άνω εταιρίας ποσού έως 45.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2012.4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως 31ης Δεκεμβρίου 2011 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.Toδιοικητικό συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, την καταβολή συνολικού ποσού 560.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από καταβληθείσες ακαθάριστες αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή από συμβάσεις μισθωτής εργασίας και παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών κατά την εταιρική χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011.Επίσης, προτείνεται για τη χρήση 2012 να προεγκριθεί η καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης, συνολικού ποσού 450.000 Ευρώ.5. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει γενική συνέλευση τη χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρίας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Η έγκριση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο προσώπων με το αναγκαίο κύρος και γνώση του οικονομικού γίγνεσθαι, τα οποία πρόσωπα όμως εξ αυτών των ιδιοτήτων τους ενδέχεται να έχουν και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις.6. Διάφορες ανακοινώσειςΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ