ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.06.2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑ...

28-06-2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.06.2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (η Εταιρεία) γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 28.06.2013 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν επτά μέτοχοι εκπροσωπούντες 41.919.461 μετοχές επί συνόλου 50.797.369 μετοχών, ήτοι 82,525% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr την 7.6.2013:1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2012, η οποία περιλαμβάνει τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την οποία το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 27.2.2013 απόφασή του, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Eφόσον η χρήση 2012 ήταν ζημιογόνος για την Εταιρεία, δεν τέθηκε ζήτημα διανομής μερίσματος.2. Απηλλάγησαν παμψηφεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012.3. Εξελέγη παμψηφεί η Ελεγκτική Εταιρεία - Ορκωτοί Ελεγκτές με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath», που εδρεύει στην Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη 3, για τον τακτικό έλεγχο και το φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2013 (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013) και καθορίστηκε η αμοιβή τους στα 45.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.4. Ανακοινώθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, κ Γεράσιμου Μπουσβάρου από τον κύριο Χρήστο Γεωργαλή, την 31.1.2013.5. Εξελέγη παμψηφεί νέο διοικητικό συμβούλιο, λόγω της λήξης της θητείας του υφιστάμενου και προσδιορίστηκε η ιδιότητά τους ως ανεξάρτητα. Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος

2. Μενέλαος Τασόπουλος

3. Μαίρη Ισκαλατιάν

4. Γεώργιος Μηνούδης

5. Χρήστος Γεωργαλής, ανεξάρτητο μέλος

6. Δημήτριος Παπουτσάνης, ανεξάρτητο μέλος

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα λήγει την 29η Ιουνίου 2016, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτική γενική συνέλευση, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.6. Εξελέγη παμψηφεί νέα επιτροπή ελέγχου της Εταιρείας, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας και η οποία θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία θα έχουν την ιδιότητα του μη εκτελεστικού ή του μη εκτελεστικού ανεξάρτητου μέλους:

1. Γεώργιο Μηνούδη, μη εκτελεστικό μέλος

2. Δημήτριο Παπουτσάνη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Χρήστο Γεωργαλή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Εξ αυτών ο κ. Χρήστος Γεωργαλής έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Η θητεία της επιτροπής ελέγχου ταυτίζεται με τη θητεία του διοικητικού συμβουλίου.7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 συνολικού ποσού 121.500 Ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 31.12.2012, ενώ προεγκρίθηκε παμψηφεί για το έτος 2013 η καταβολή συνολικού ποσού 150.000 ευρώ σε μέλη διοικητικού συμβουλίου.8. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

α. η από 12/12/2012 σύμβαση έργου και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «Gageo Υπηρεσίες Μελετών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία ελέγχεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, κ. Γκάτζαρο

β. η από 1/9/2013 σύμβαση έργου και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «Gageo Υπηρεσίες Μελετών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία ελέγχεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, κ. Γκάτζαρο και

γ. οι τροποποιήσεις της από 8.6.2010 σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου, κ. Μενελάου Τασόπουλου.9. Δόθηκε ομόφωνα και παμψηφεί άδεια σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.