Ανακοίνωση Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

07-06-2013

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3β του κ.ν. 2190/1920 ότι κατά την 07.06.2013, ήτοι κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.06.2013, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας και των δικαιωμάτων ψήφου είναι 50.797.369 αντίστοιχα.

Η Εταιρία δεν έχει εκδώσει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των ως άνω κοινών μετά ψήφου μετοχών.

Περισσότερες Ανακοινώσεις

 • 07-06-2013
  Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28 Ιουνίου 2013
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 07-06-2013
  Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 28-06-2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • 28-06-2013
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.06.2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑ...
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ