ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙ...

28-06-2013

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (η «Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρα. 2, περίπτωση (ε) της υπ' αρίθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι την 28.06.2013 συνήλθε σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη με απόφαση της από 28.8.2013 τακτικής γενικής συνέλευση των μετόχων, κατά την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, προσδιορίστηκε η ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών ή μη και ανατέθηκαν εξουσίες εκπροσώπησης και διαχείρισης.Η συγκρότηση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος, πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

2. Μενέλαος Τασόπουλος, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3. Μαίρη Ισκαλατιάν, εκτελεστικό μέλος

4. Γεώργιος Μηνούδης, μη εκτελεστικό μέλος

5. Χρήστος Γεωργαλής, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

6. Δημήτριος Παπουτσάνης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλοςΗ θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά από τη λήξη της θητείας του μη δυνάμενη όμως να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Το διοικητικό συμβούλιο όρισε εσωτερική ελέγκτρια της Εταιρείας την κυρία Σουζάνα Θεοφανοπούλου ενώ υπεύθυνο εξυπηρέτησης μετόχων και υπεύθυνο εταιρικών ανακοινώσεων όρισε τον κύριο Αλέξανδρο Γεωργιάδη.