ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 27.06.2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙ...

27-06-2014

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 27.06.2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 27.06.2014 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.353.524 μετοχές επί συνόλου 50.797.369 μετοχών, ήτοι 73,53% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου. Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr την 6.6.2014:1. Εγκρίθηκε παμψηφεί η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2013, η οποία περιλαμβάνει τη δήλωση του διοικητικού συμβουλίου κατ΄ άρθρο 4 παρ. 2(γ) του νόμου 3556/2007, την έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου κατ’ άρθρο 43α του κν 2190/1920 και αρ. 4 παρ. 6 και 7 του νόμου 3556/2007, την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και τις οικονομικές καταστάσεις, απλές και ενοποιημένες, και την οποία το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 10.3.2014 απόφασή του. Εφόσον η χρήση 2013 ήταν ζημιογόνος για την Εταιρεία, δεν τέθηκε ζήτημα διανομής μερίσματος.2. Απηλλάγησαν παμψηφεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ο καθένας υπό την ιδιότητά του.3. Εξελέγη παμψηφεί η Ελεγκτική Εταιρεία - Ορκωτοί Ελεγκτές με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath» για τον τακτικό έλεγχο και το φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2014 (1η Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014) και καθορίστηκε η αμοιβή τους στα 45.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920 συνολικού ποσού 40.573 ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013 ενώ προεγκρίθηκε παμψηφεί για το έτος 2014 η καταβολή συνολικού ποσού 100.000 ευρώ.5. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις, κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

Α) οι τροποποιήσεις της από 8.6.2010 σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου, κ. Μενελάου Τασόπουλου και

β) η από 8.1.2014 σύμβαση παροχής τεχνικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «Gageo Υπηρεσίες Μελετών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία ελέγχεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, κ. Γκάτζαρο.6. Εγκρίθηκε παμψηφεί το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, με τους ακόλουθους όρους:

α. αγορά ιδίων μετοχών εφ’ άπαξ ή τμηματικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 1,50 ευρώ ανά μετοχή,

β. ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει.

γ. Οι πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται τηρώντας τους όρους που προβλέπει το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών.

δ. Επιπλέον εξουσιοδοτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες.

7. Δόθηκε παμψηφεί άδεια σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.