ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27.06.2014 ΤΑΚΤΙΚΗ Γ...

06-06-2014

 

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 27.06.2014 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


1. Έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2013 (1.1.2013-31.12.2013), συμπεριλαμβανομένων των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.Προτείνεται η έγκριση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης χρήσης 2013, η οποία περιλαμβάνει τις απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την οποία το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει με την από 10/4/14 απόφασή του, μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών.

Η ετήσια οικονομική έκθεση χρήσης του 2013 είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr από την 13/3/2014

Eφόσον η χρήση ήταν ζημιογόνος για την Εταιρεία δεν τίθεται ζήτημα διανομής μερίσματος.

2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013.Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται την απαλλαγή από κάθε ευθύνη:α. όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013, ήτοι των κκ Γεώργιου Γκάτζαρου, Μενέλαου Τασόπουλου, Χρήστου Γεωργαλή, Μαίρης Ισκαλατιάν, Γεώργιου Μηνούδη, Δημήτριου Παπουτσάνη και του παραιτηθέντος μέλους, κ. Γεράσιμου Μπουσβάρου.β. της ελεγκτικής Εταιρείας που ελέγχει την Εταιρεία, ήτοι της «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath», και των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών αυτής, κύριο Ευστάθιο Μπανίλα, Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16451, τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και τον κύριο Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581 αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή,

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, τον καθένα υπό την ιδιότητά του, για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2013 έως 31.12.2013.3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας - ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31ης Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.Το διοικητικό συμβούλιο, συμπλέοντας με την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προτείνει για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2014 την ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwath».

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 226/1992, που ερμηνεύεται και με τη γνωμοδότηση 111/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ως άνω ελεγκτική εταιρεία θα υποδείξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο. Η Εταιρεία δικαιούται να προτείνει απλώς, με τρόπο μη δεσμευτικό, συγκεκριμένους ορκωτούς- ελεγκτές λογιστές, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 εδ. β. του π.δ. 226/1992.

Ως προς αυτό το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να αποφασίσει η Εταιρεία να προτείνει στην ως άνω ελεγκτική εταιρεία τον κύριο Ευστάθιο Μπανίλα ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16451, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή και τον κύριο Ιωάννη Παπαγιαννόπουλο, ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ.: 16581, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Τέλος, προτείνει το διοικητικό συμβούλιο να εγκρίνει η γενική συνέλευση συνολική αμοιβή της ως άνω Εταιρείας ποσού έως 45.000 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2014.4. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 και προέγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.To διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει η γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, την καταβολή συνολικού ποσού 40.573 ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου από καταβληθείσες ακαθάριστες αμοιβές μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 01.01.2013 – 31.12.2013.Επίσης, προτείνεται για τη χρήση 2014 να προεγκριθεί η καταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ως αμοιβών ή εξόδων ή εν γένει αποζημίωσης, συνολικού ποσού 100.000 ευρώ.5. Έγκριση σύναψης και τροποποιήσεων συμβάσεων μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της Εταιρείας, κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει η γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

(i) τις τροποποιήσεις της από 8.6.2010 σύμβασης εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου, κ. Μενελάου Τασόπουλου και

(ii) την από 8/1/2014 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «Gageo Υπηρεσίες Μελετών Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.Το διοικητικό συμβούλιο προτείνει την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, με τους ακόλουθους όρους:

αγορά ιδίων μετοχών εφ’ άπαξ ή τμηματικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός χρονικού διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 27.06.2016, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 1,50 ευρώ ανά μετοχή,
ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αυτό εκάστοτε θα ισχύει.
Οι πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών θα πραγματοποιούνται τηρώντας τους όρους που προβλέπει το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2273/2003 σχετικά με την τιμή και τον ημερήσιο όγκο των αγοραζόμενων μετοχών,
Τέλος, να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες.


7. Παροχή άδειας σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας.Το διοικητικό συμβούλιο εισηγείται να εγκρίνει γενική συνέλευση τη χορήγηση άδειας στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτόν της Εταιρείας, εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης, δεοντολογίας και σύγκρουσης συμφερόντων. Η έγκριση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο προσώπων με το αναγκαίο κύρος και γνώση του οικονομικού γίγνεσθαι, τα οποία πρόσωπα όμως εξ αυτών των ιδιοτήτων τους ενδέχεται να έχουν και άλλες τέτοιες υποχρεώσεις.8. Διάφορες ανακοινώσεις.ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ