ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.06.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠ...

28-06-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.06.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 28.06.2016 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν 6 μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.293.524 μετοχές επί συνόλου 50.797.369 μετοχών, ήτοι 73,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Για το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης τηρήθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου ελάχιστη απαρτία και πλειοψηφία, με ποσοστό 73,42% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και 100% του συνόλου των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων στην ως άνω συνέλευση.

Η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr την 7.06.2016:

1. Eγκρίθηκε παμψηφεί η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2015 (01.01.2015-31.12.2015), μετά των εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών. Δεδομένου ότι η χρήση 2015 ήταν ζημιογόνος για την Εταιρεία, δεν τέθηκε ζήτημα διανομής μερίσματος.

2. Απηλλάγησαν παμψηφεί τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015.

3. Εξελέγη παμψηφεί η ελεγκτική εταιρεία- ορκωτοί ελεγκτές με την επωνυμία «ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Crowe Horwarth» που εδρεύει στην Αθήνα, Φωκίωνος Νέγρη 3, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2016 και καθορίστηκε η αμοιβή τους έως του ποσού των 30.000€, πλέον Φ.Π.Α.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή, κατά το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920, συνολικού ποσού 35.693 ευρώ στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2015, ενώ προεγκρίθηκε παμψηφεί για το έτος 2016 η καταβολή συνολικού ποσού έως 45.000 ευρώ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

5. Εξελέγη παμψηφεί νέο διοικητικό συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από τους: Γεώργιο Γκάτζαρο, Μενέλαο Τασόπουλο, Μαίρη Ισκαλατιάν, Χρήστο Γεωργαλή, Δημήτριο Παπουτσάνη και Γεώργιο Μηνούδη. Εξελέγησαν παμψηφεί ως ανεξάρτητα μέλη οι κ.κ. Χρήστος Γεωργαλής και Δημήτριος Παπουτσάνης. Η θητεία του είναι τριετής με ισχύ έως και την 28η Ιουνίου 2019, παρατεινόμενη όμως έως την επόμενη της λήξης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μη δυνάμενη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

6. Εξελέγησαν παμψηφεί ως μέλη της επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας οι κκ. Χρήστος Γεωργαλής, Δημήτριος Παπουτσάνης και Γεώργιoς Μηνούδης. Η θητεία τους ταυτίζεται με τη θητεία του νεοεκλεγέντος διοικητικού συμβουλίου.

7. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι ακόλουθες συμβάσεις κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920:

(i) Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης μεταξύ της Εταιρείας και της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία "Αllianz Ελλάς Α.Α.Ε." για την κάλυψη του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, κ. Γεώργιου Γκάτζαρου και των συγγενών του, ήτοι της Μαρίας Γαλάτη, του Σέργιου Γκάτζαρου και της Μαρουσώς-Μαρίας Γκάτζαρου- των οποίων η σύναψη έχει εγκριθεί με το από 15/3/2016 Πρακτικό Αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου (για την κα Γαλάτη 1805,13€, κα Γκάτζαρου Μαρούσα Μαρία, 975,12€, κ. Γκάτζαρο Σέργιο 901,44€ ενώ για τον κ. Γκάτζαρο δεν έχει εκδοθεί ακόμα ποσό).

(ii) Οι εξής τροποποιήσεις συμβάσεων:

• η από 01.10.2015 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Γκάτζαρου, ως προς τον όρο της αμοιβής, (από 7.767€σε 15.534€ μικτά)

• η από 01.10.2015 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μενέλαου Τασόπουλου, ως προς τον όρο της αμοιβής (από 7.767€σε 15.534€ μικτά)

• η από 01.04.2015 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Οικονομικής Διευθύντριας της Εταιρείας κας Μαίρης Ισκαλατιάν, ως προς τον όρο της αμοιβής, (από 5.600€ σε 4.480€ μικτά)

• η από 1/10/2015 τροποποίηση της σύμβασης εργασίας του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κας Μαίρης Ισκαλατιάν, ως προς τον όρο της αμοιβής (από 4.480€ σε 5.600€ μικτά)

(iii) Οι έκτακτες αμοιβές οι οποίες κατεβλήθησαν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και συγκεκριμένα:

• η έκτακτη αμοιβή (26.747,11€ μικτά) η οποία κατεβλήθη στον κ. Μενέλαο Τασόπουλο, το πρώτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου 2016

• η έκτακτη αμοιβή (38.916 € μικτά) η οποία κατεβλήθη στον κ. Γεώργιο Γκάτζαρο το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2016

• η έκτακτη αμοιβή (38.916 € μικτά) η οποία κατεβλήθη στον κ. Μενέλαο Τασόπουλο το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2016

• η έκτακτη αμοιβή (3.640 € μικτά) η οποία κατεβλήθη στην κα. Μαίρη Ισκαλατιάν το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου 2016

8. Παρασχέθηκε παμψηφεί άδεια στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε νομικά πρόσωπα με παρεμφερή σκοπό με αυτό της Εταιρείας

9. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 7, 8 του καταστατικού της Εταιρείας και η προσθήκη του άρθρου 16Α, ως μεταβατικής διάταξης, σύμφωνα με το σχέδιο του τροποποιημένου καταστατικού, που έχει αναρτήσει η Εταιρεία στην ιστοσελίδα της (www.papoutsanis.gr) από την 7.06.2016.