ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 15.11.2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Π...

16-11-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 15.11.2016 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι πραγματοποιήθηκε την 15.11.2016 η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην οποία παρέστησαν ή/και αντιπροσωπεύθηκαν έξι (6) μέτοχοι εκπροσωπούντες 38.023.524 μετοχές επί συνόλου 50.797.369 μετοχών, ήτοι 74,852% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνόλου δικαιωμάτων ψήφου.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης τηρήθηκε η απαιτούμενη εκ του νόμου ελάχιστη απαρτία και πλειοψηφία, με ποσοστό 74,852% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και 100% του συνόλου των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων στην ως άνω συνέλευση.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε την ακόλουθη απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό περιλαμβάνεται στη σχετική πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.papoutsanis.gr την 25.10.2016:

Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 και τους κάτωθι όρους:

Α. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών δεν θα υπερβαίνει το 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Β. Η διάρκεια του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών ορίζεται η περίοδος των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, αρχής γενομένης από την λήψη της σχετικής απόφασης από την έκτακτη γενική συνέλευση δηλαδή έως 15.11.2018, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,095 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 0,6 ευρώ ανά μετοχή.

Γ. Το μέγιστο χρηματικό ποσό που θα διατεθεί για πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 750.000 ευρώ.

Δ. Οι πράξεις αγοράς ιδίων μετοχών και το πρόγραμμα επαναγοράς αυτών θα πραγματοποιηθούν τηρουμένων των προϋποθέσεων και των περιορισμών που προβλέπουν οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052.

Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτήθηκε να αποφασίζει κατά την κρίση του στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος για την αγορά ή μη ιδίων μετοχών, για την έναρξη και λήψη των επιμέρους περιόδων αγοράς ιδίων μετοχών και γενικά να καθορίσει τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.